DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

 

 

                                           Hi ngh đi biu các tôn giáo                                                   

nghiên cu quán trit Ngh quyết Đi hi XI ca Đng

 

 

LTS DC&PT: Sau một loạt hội nghị các cấp ở trong Đảng CS để học tập quán triệt các Nghị quyết của Đại hội 11 (1.2011), vừa qua Ban bí thư đă giao cho Mặt trận Tổ quốc  lôi các tu sĩ đại diện các tổ chức tôn giáo quốc doanh của Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành, Cao đài và Hoà hảo ở miền Nam về Sài g̣n nghe Đinh Thế Huynh giảng dậy về đường lối tôn giáo của Đảng xuyên qua các văn kiện của Đại hội 11. Trong đó người đứng đầu Ban Tuyên giáo đă lên tiếng răn đe: „Đấu tranh và xử lư nghiêm đối với mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân.“

Qua đó mọi người thấy rất rơ tự do Tôn giáo dưới XHCN thời Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư chẳng có ǵ mới so với trước và thái độ ngạo mạn coi các tu sĩ chỉ là những người sai bảo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ĐCSVN) – Ngày 25/8, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu các tôn giáo (các tỉnh, thành phố phía Nam) nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

 

 Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: VL)


Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí đại diện lănh đạo một số cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đại biểu Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện Hội đồng Giám mục và các Ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam; Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam; Ban Lănh đạo các Hội thánh Cao Đài; Ban Trị sự các Hội thánh Tin lành; Ban đại diện các Cộng đồng Hồi giáo; các ban lănh đạo Phật giáo Ḥa Hảo, Bahai’I, Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương, Minh Sư đạo, Minh Lư đạo-Tâm Tông Miếu, Bà La Môn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh, các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, các tôn giáo tuy có khác nhau về giáo luật, giáo lư, phương thức hành đạo nhưng đều có điểm chung là khát vọng xây dựng một cuộc sống an lành, hạnh phúc cho mỗi con người ở hiện tại và tương lai.

Việc tổ chức Hội nghị nhằm giúp chức sắc các tôn giáo nắm vững những quan điểm, nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Qua đó, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong chức sắc, tin đồ các tôn giáo trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đ̣an kết ṭan dân tộc, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

 

 Đồng chí Huỳnh Đảm phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: VL)


Hội nghị đă được nghe đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông báo những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; những điểm mới, luận điểm cốt lơi trong từng văn kiện mà Đại hội Đảng lần thứ XI đă thông qua. Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ thông báo một số chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo.
Cũng tại Hội nghị, các ư kiến, thắc mắc của đại biểu đă được trao đổi và được đồng chí Vũ Trọng Kim – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kư Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Đinh Thế Huynh giải đáp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Sự hiện diện của các vị chức sắc tôn giáo trong Hội nghị này thể hiện mối quan tâm và trách nhiệm của các tôn giáo, các vị chức sắc và tín đồ các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc v́ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Đinh Thế Huynh một lần nữa nhấn mạnh những nét chính trong các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI: Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xă hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xă hội 2011-2020; Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.    

 

 Hội nghị có sự tham dự của đông đảo các chức sắc,
tín đồ các tôn giáo (Ảnh: VL)


Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng nhấn mạnh đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta
là nhất quán, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Đấu tranh và xử lư nghiêm đối với mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 Đồng chí Đinh Thế Huynh và đồng chí Huỳnh Đảm tṛ chuyện thân mật với đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: VL)


Tại Hội nghị lần này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đă thống nhất chương tŕnh hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI với những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền sâu rộng, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đến các tầng lớp nhân dân; đa dạng hóa các h́nh thức tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội do Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra; phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, thực hiện vai tṛ Mặt trận đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường sự đ̣an kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.

 

Các từ khóa theo tin:

 

VL

Trích: Cộng sản 25.8

   

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục