DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

Vững mạnh về chính trị - Nội dung cốt lơi tăng cường sự lănh đạo của Đảng đối với quân đội

 

 

LGT DC&PT: Bài dưới đây đă được tướng Ngô Xuân Lịch, thường trực Quân uỷ Trung ương (dưới quyền của Nguyễn Phú Trọng) và Chủ nhiệm  Tổng cục Chính trị viết sau chuyến đi Bắc kinh gặp một số lănh đạo hàng đầu quân sự của Trung quốc. Tướng Lịch đă xuyên tạc những hoạt động yêu nước của các giới trí thức và thanh niên chống bành trướng xâm lược của Bắc kinh. Nhưng đồng thời Tướng Lịch lo ngại là, một bộ phận trong quân đội không c̣n trung thành với nhóm cầm đầu chế độ độc tài toàn trị.

 

 

QĐND - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xă hội (bổ sung, phát triển năm 2011) được Đại hội XI của Đảng thông qua chỉ rơ: Tăng cường sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lư tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân (QĐND), Công an nhân dân và sự nghiệp quốc pḥng-an ninh. Quan điểm trên thể hiện rơ sự phát triển về tư duy lư luận của Đảng đối với sự nghiệp quốc pḥng và xây dựng quân đội. Tư duy phát triển lư luận đó của Đảng không chỉ bảo đảm cho QĐND Việt Nam tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; mà c̣n tạo cơ sở vững chắc để QĐND Việt Nam hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc pḥng-an ninh trong giai đoạn cách mạng mới: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lănh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xă hội chủ nghĩa (XHCN), giữ vững ḥa b́nh, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xă hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Như vậy, cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lănh thổ, kế thừa quan điểm và tư duy sáng tạo của Đại hội X, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xă hội (CNXH) được Đại hội XI của Đảng bổ sung và xác định rơ mục tiêu, nhiệm vụ của QĐND Việt Nam: Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững ḥa b́nh. Xác định rơ mục tiêu trên trong Cương lĩnh cũng đồng nghĩa với việc Đảng ta xác định vai tṛ độc tôn lănh đạo của Đảng đối với QĐND và Công an nhân dân. Do vậy, vấn đề đặt ra đối với mỗi cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân là tập trung sự lănh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Đây là nội dung cốt lơi nhằm tăng cường sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lănh đạo, giáo dục và rèn luyện; là quân đội kiểu mới mang bản chất giai cấp công nhân. Dưới sự lănh đạo của Đảng, trải qua gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐND Việt Nam đă kế thừa truyền thống quật cường, bất khuất của dân tộc, không ngừng phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp, luôn xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh v́ độc lập, tự do của Tổ quốc, v́ CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; được nhân dân tin yêu trao tặng danh hiệu cao quư: Bộ đội Cụ Hồ.

Thực tiễn gần 70 năm qua cho thấy, sức mạnh chiến đấu của QĐND là sức mạnh tổng hợp; là sự kết hợp chặt chẽ giữa yếu tố con người và vũ khí trang bị được tổ chức biên chế phù hợp với t́nh h́nh trong mỗi giai đoạn lịch sử. Trong đó, chú trọng xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị là một nội dung cơ bản, xuyên suốt quá tŕnh xây dựng quân đội; là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam. Điều này càng đặc biệt có ư nghĩa đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị đ̣i hỏi quân đội phải xác định rơ mục tiêu, lư tưởng chiến đấu; đấu tranh ngăn chặn, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên mặt trận lư luận, chính trị, tư tưởng, văn hóa… bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những thành tựu to lớn, có ư nghĩa lịch sử của đất nước sau hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lănh đạo của Đảng đă tác động tích cực và có sức thuyết phục cao đến toàn bộ hoạt động và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong quân đội. Điều này được biểu hiện rơ nhất ở sự nhất trí cao của mọi cán bộ, chiến sĩ với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; ḷng tin và bản lĩnh chính trị của bộ đội ngày càng được củng cố vững chắc.

Nh́n lại 67 năm trước, trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của QĐND Việt Nam ngày nay, Bác Hồ đă chỉ rơ tính chất hoạt động của Đội là: “Chính trị trọng hơn quân sự”. Người đề ra quan điểm hết sức quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) là: “Người trước, súng sau”, đồng thời cũng chỉ rơ: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Bởi vậy, trong lịch sử phát triển, trưởng thành của QĐND Việt Nam, cũng như giai đoạn hiện nay, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết phải giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nâng cao ư thức giác ngộ dân tộc, giác ngộ giai cấp, tinh thần yêu nước và truyền thống bất khuất của dân tộc trong đấu tranh chống mọi kẻ thù xâm lược; thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quốc pḥng-an ninh đă được Đảng xác định trong các văn kiện và Nghị quyết Đại hội XI. Đặc biệt, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, xây dựng QĐND vững mạnh về chính trị cần tập trung giáo dục, khơi dậy và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện lịch sử mới. Đó là ḷng yêu nước Việt Nam XHCN; niềm tin tuyệt đối vào sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước; tinh thần cộng đồng, đoàn kết dân tộc, ư thức tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, sẵn sàng xả thân v́ độc lập, tự do của Tổ quốc, v́ CNXH, v́ hạnh phúc của nhân dân. Những giá trị tinh thần đó được truyền từ đời này sang đời khác chính là nguồn sức mạnh của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ngày nay, những giá trị tinh thần đó vẫn và sẽ măi măi là nguồn sức mạnh to lớn đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, v́ mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị, LLVT sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, v́ thế, càng phải quan tâm xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, đủ sức làm ṇng cốt cho toàn dân thực hiện thắng lợi những yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, mà trước hết phải vững mạnh về chính trị-tư tưởng. Điều đó, đ̣i hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phải tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao tŕnh độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tŕnh độ hiểu biết và phát huy bản chất cách mạng, bản sắc dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của QĐND, của dân tộc. Đặc biệt, phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh; kế thừa, phát huy và tổ chức thực hiện có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư, cũng như Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Tổng cục Chính trị. Tăng cường công tác nghiên cứu lư luận, tổng kết thực tiễn; nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xă hội và nhân văn quân sự; đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, huấn luyện bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời cần đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng với những biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác; những biểu hiện giáo điều, cơ hội, tư tưởng thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, vi phạm truyền thống, bản chất Bộ đội Cụ Hồ. Trong điều kiện các thế lực thù địch đang lợi dụng triệt để những vấn đề nhạy cảm, những bức xúc trong đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân để chống phá sự nghiệp cách mạng; hạ thấp vai tṛ lănh đạo của Đảng, “phi chính trị hóa” quân đội càng đặt ra yêu cầu mới, nội dung và biện pháp mới trong xây dựng QĐND vững mạnh về chính trị. T́nh yêu nước của một số người dân đang bị các thế lực thù địch lợi dụng, gây nên những vấn đề phức tạp không đáng có về an ninh chính trị, trật tự an toàn xă hội; sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng chính là những trở ngại lớn và cần được nhận thức một cách đầy đủ trong thực hiện chủ trương xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị trong giai đoạn mới.

Xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị cũng chính là nhằm mục tiêu làm cho quân đội ta luôn là đội quân cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; tin tưởng và trung thành vô hạn với sự nghiệp đổi mới, với độc lập dân tộc và CNXH… Bản lĩnh chính trị vững vàng của QĐND Việt Nam phải được thể hiện ở việc nắm vững mục tiêu chiến đấu; kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, không dao động trước những diễn biến phức tạp của t́nh h́nh và sự tiến công hiểm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch; nhạy bén, sắc sảo và kiên quyết đấu tranh làm phá sản chiến lược “diễn biến ḥa b́nh” của các thế lực thù địch, đập tan âm mưu của chúng ḥng “phi chính trị hóa” quân đội, chia rẽ Đảng với nhân dân, Đảng với quân đội, quân đội với nhân dân; chia rẽ QĐND với Công an nhân dân. Xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị là làm cho quân đội ta măi măi là của dân, do dân và v́ dân; luôn xứng đáng với danh hiệu cao quư: Bộ đội Cụ Hồ.

Xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị thể hiện ở sự gắn bó của quân đội với Đảng, với Nhà nước và nhân dân; đó là ḷng trung thành với lư tưởng cách mạng của Đảng, với Tổ quốc, với chế độ XHCN; tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh v́ độc lập, tự do của Tổ quốc, v́ sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân; đó là sức mạnh sẵn sàng tiến công về chính trị của quân đội ta đối với mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Chính v́ vậy, việc rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực tư duy sáng tạo, nhạy bén, chủ động xử lư những t́nh huống phức tạp diễn ra trong hoạt động thực tiễn theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước là một yêu cầu cơ bản và là kết quả phải đạt được của nhiệm vụ xây dựng QĐND vững mạnh về chính trị. Sự vững vàng về chính trị của QĐND cũng chính là cơ sở tạo nên sự đoàn kết “quân với dân một ư chí”. Và đó cũng chính là nguyên tắc xây dựng và hoạt động của quân đội ta.

Tuy nhiên, cũng cần phải hiểu rằng: Sức mạnh về chính trị, tinh thần của QĐND được thể hiện bằng thực tế đủ khả năng đập tan các cuộc bạo loạn, lật đổ và làm ṇng cốt cho toàn dân đánh thắng bất kỳ cuộc chiến tranh xâm lược trên quy mô nào và từ đâu đến. Do đó, khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng QĐND vững mạnh về chính trị, tuyệt nhiên không được xem nhẹ việc xây dựng tiềm lực, sức mạnh quân sự, trang bị vũ khí ngày càng hiện đại cho quân đội; phải gắn việc xây dựng QĐND vững mạnh về mọi mặt với việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới. Việc đổi mới và hoàn thiện tổ chức lực lượng, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, cân đối, nhưng đồng thời sẵn sàng mở rộng ứng phó kịp thời và có hiệu quả với mọi t́nh huống phức tạp có thể xảy ra. Quá tŕnh kiện toàn tổ chức biên chế phải bảo đảm duy tŕ sức chiến đấu thường xuyên; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách trong xử lư từng vấn đề cụ thể, từng trường hợp cụ thể; đồng thời phải kết hợp yêu cầu bảo đảm nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ cơ bản, lâu dài.

Trên tinh thần đó, cần quán triệt một cách đầy đủ và triển khai thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về xây dựng QĐND theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trước mắt tập trung xây dựng lực lượng hải quân, pḥng không-không quân, thông tin, trinh sát tác chiến điện tử tiến thẳng lên hiện đại; đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước; điều lệnh, điều lệ, chế độ, chức trách, nhiệm vụ của quân đội một cách nghiêm minh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ với tư cách là một công dân, mọi ứng xử, mọi hành vi phải tuân thủ theo pháp luật Nhà nước. Đó cũng là một yêu cầu cơ bản về nhân cách, phẩm chất, đạo đức của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong QĐND Việt Nam và LLVT nhân dân.

Xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị cũng chính là làm cho quân đội ngày càng phát huy được bản chất, truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc. Chính trị, tinh thần; truyền thống cách mạng trở thành tài sản quư giá gắn liền với lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND. Giá trị ấy, tài sản ấy được vun đắp bởi máu xương và công sức của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam anh hùng và là hành trang của mỗi cán bộ, chiến sĩ tự tin bước vào thời kỳ mới - thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy: Xây dựng QĐND vững mạnh về chính trị, vấn đề hàng đầu là phải thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND. Đây là vấn đề then chốt nhất, quyết định nhất đến bản chất chính trị của quân đội, là cơ sở để quân đội xác định rơ mục tiêu, phương hướng trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng quân đội, trong đó hoạt động CTĐ, CTCT đặt dưới sự lănh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị giữ vai tṛ quyết định. Thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND suốt 67 năm qua đă minh chứng tính đúng đắn của nguyên tắc Đảng lănh đạo quân đội, đồng thời khẳng định: CTĐ, CTCT - bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lănh đạo của Đảng đối với quân đội trở thành nhân tố quyết định xây dựng LLVT nhân dân, mà ṇng cốt là QĐND về chính trị, bảo đảm cho quân đội giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc XHCN, với nhân dân, làm tṛn trách nhiệm với dân tộc và nghĩa vụ quốc tế. Đồng thời phải chăm lo giáo dục, nâng cao tŕnh độ hiểu biết, tŕnh độ giác ngộ chính trị trên nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng. Điều này có ư nghĩa hết sức quan trọng, giúp quân đội có định hướng chính trị đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lư tưởng chiến đấu. Nắm vững chiến lược con người, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, của dân tộc; có tŕnh độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ và các chủ trương của Đảng về xây dựng QĐND và sự nghiệp quốc pḥng được xác định rơ trong các văn kiện và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng không chỉ bảo đảm vững chắc sự lănh đạo của Đảng đối với quân đội, mà đó c̣n là trách nhiệm chính trị của từng cấp ủy đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị chính là điều kiện, là nền tảng vững chắc để giữ vững và ngày càng tăng cường sự lănh đạo của Đảng đối với quân đội; bảo đảm cho quân đội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong bất luận hoàn cảnh nào.

Trung tướng NGÔ XUÂN LỊCH - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

 

Trích: QĐND 21.9

 

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục