DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

 

 

Chính luận

Làm thất bại Chiến lược “Diễn biến ḥa b́nh”

 

 

Quốc hội của Đảng và cũng là của dân

 

 

 

 

LTS DC&PT: Bài dưới đây „ Quốc hội của Đảng và cũng là của dân“ đă được tờ Quân đội Nhân dân (QĐND) phổ biến ngày 22.5, đúng vào ngày bầu Quốc hội khoá 13. Xét về tŕnh độ th́ người viết bài này đă không  có kiến thức cơ bản về chính trị học, không đáng để bàn luận. Tác giả chỉ làm kẻ bồi bút, tô hồng và nịnh bợ những kẻ độc tài và có quyền lực! Nhưng một bài có tŕnh độ tồi tệ như vậy lại được đăng trên tờ Quân đội Nhân dân, một tờ báo của quân đội từng được gọi là anh hùng!

 

Tờ QĐND đặt trực tiếp dưới quyền của Bộ quốc pḥng và Quân uỷ Trung ương (QUTU). Đứng đầu QUTU là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đứng đầu Bộ quốc pḥng là Phùng Quang Thanh đồng thời cũng là Phó Bí thư QUTU.

 

           Các tướng lănh và bộ đội VN có quyền chính đáng đặt câu hỏi với Nguyễn Phú Trọng và Phùng Quang Thanh: Tại sao hai ông đă cho đăng một bài có tŕnh độ tồi tệ như thế trên tờ Quân đội Nhân dân? Như vậy là xúc phạm tới danh dự của bộ đội VN. Có phải hai ông đă dùng quyền lực cao ngạo đến mức lợi dụng một cơ quan báo chí của Quân đội để làm sở hữu riêng, tăng bốc cá nhân?

 

 

 

 

QĐND - Dường như đă trở thành một quy luật, cứ mỗi khi Đảng, Nhà nước ta có những đợt sinh hoạt chính trị, th́ ngay lập tức các thế lực thù địch trong và ngoài nước lại tập trung xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên mạng internet.

Gần đây nhất, trong dịp cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, th́ các thế lực thù địch lại tung lên mạng, phát trên đài xuyên tạc thể thức bầu cử, vu cáo vai tṛ lănh đạo của Đảng ta đối với Quốc hội. Họ đặt câu hỏi đầy ẩn ư: “Quốc hội của Đảng hay của dân?”… và cho rằng, chỉ có dân chủ của các nước phương Tây mới là dân chủ, nhân quyền thực sự (!)

Về mặt khoa học, khái niệm dân chủ, nhân quyền, là khái niệm chung, nó chỉ tồn tại trong các văn kiện của Liên hợp quốc, c̣n giá trị thực của khái niệm đó luôn luôn gắn liền với “nội luật hóa các công ước quốc tế” của từng nước, nhằm phù hợp, thích ứng với mô h́nh cụ thể ở mỗi quốc gia, dân tộc. Sự khác biệt của các mô h́nh dân chủ, nhân quyền giữa các quốc gia dân tộc trên thế giới là tất yếu, nó bắt nguồn từ các yếu tố lịch sử, truyền thống và văn hóa. Điều này đă được cộng đồng quốc tế ghi nhận trong văn kiện: “Tuyên bố Viên và Chương tŕnh hành động” tại Hội nghị nhân quyền quốc tế năm 1993, ở Viên (Áo).

Beschreibung: http://image.qdnd.vn/Upload/phucthang/2011/5/22/22052011tcq45204539265.jpg

Họp Quốc hội. Ảnh minh họa/internet.

Hiện nay, hơn 190 quốc gia trên thế giới đang tồn tại, với nhiều chế độ chính trị - thể chế quốc gia khác nhau, nhưng không có quốc gia nào tự nhận ḿnh là phi dân chủ, cũng như không ai được phép gán cho những quốc gia đó là độc tài, hay quân phiệt. Ở mỗi quốc gia, việc lựa chọn hệ tư tưởng nào-chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xă hội; thể chế chính trị nào-đa đảng hay một đảng lănh đạo, cầm quyền; tam quyền phân lập hay phân công phối hợp; mô h́nh kinh tế nào-chủ nghĩa tự do hay kinh tế thị trường xă hội, đều thuộc thẩm quyền của mỗi quốc gia-dân tộc mà không ai có quyền can thiệp, kể cả Liên hợp quốc.

Về lịch sử, trong khi nhiều nước, ngay từ sau các cuộc Cách mạng dân chủ tư sản, như ở Anh năm 1689; Mỹ năm 1776; Pháp năm 1789… người dân đă ít nhiều được hưởng chế độ dân chủ, các quyền công dân và quyền con người, th́ hàng trăm năm sau ở các thuộc địa (trong đó có nước ta) người dân vẫn sống trong chế độ thực dân - phong kiến mà thực chất vẫn là chế độ nô lệ hiện đại, chẳng có “mẫu quốc nào” chia sẻ giá trị dân chủ, nhân quyền với các dân tộc thuộc địa.

Thực chất dân chủ và nhân quyền ở nước ta là do nhân dân ta đổ máu đấu tranh mới giành được từ khi nhân dân ta, được sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám, năm 1945.

Sự thật là trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng ngót một thế kỷ qua (từ năm 1930 đến nay), Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn hướng đến mục tiêu độc lập cho dân tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân.

Vai tṛ lănh đạo Nhà nước và xă hội của Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ sở lịch sử, chính trị và pháp lư quang minh chính đại, được nhân dân tôn trọng, tin cậy trao cho. Vai tṛ đó được Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất ghi nhận trong Hiến pháp - Bộ luật gốc của Quốc gia. Quy định đó cũng hoàn toàn phù hợp với Hiến chương của Liên hợp quốc cũng như các công ước quốc tế về quyền con người. Điều 1 “Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị”, năm 1966 quy định: “Tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết. Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc có quyền quyết định thể chế chính trị… của ḿnh”. Điều đó có nghĩa là, các dân tộc có toàn quyền quyết định chế độ xă hội, hệ tư tưởng, hệ thống chính trị, Hiến pháp và pháp luật, trong đó có vai tṛ của đảng cầm quyền.

Về mối quan hệ giữa Đảng với Quốc hội, đặc trưng thể chế lănh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là ở sự lănh đạo toàn diện, thông qua đường lối chính sách, thông qua tổ chức Đảng và vai tṛ của cán bộ, đảng viên. Đặc trưng này không phải là sự áp đặt của Đảng mà được h́nh thành trong lịch sử, được nhân dân tôn trọng. Sự lănh đạo của Đảng trong suốt 12 nhiệm kỳ Quốc hội qua chỉ nhằm đạt đến mục tiêu “Quốc hội ta thật sự đại biểu cho lợi ích của nhân dân” như lời Bác Hồ dạy. Và trong thực tế, Quốc hội nước ta ngày càng làm tṛn trọng trách là cơ quan quyền lực Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và v́ nhân dân. Các kỳ họp Quốc hội đă ngày càng được đổi mới theo hướng dân chủ cởi mở, nhất là các phiên chất vấn thành viên Chính phủ. Nhiều chương tŕnh, dự án kinh tế xă hội do Chính phủ đề xuất, sau khi thảo luận đă được Quốc hội thận trọng cân nhắc, điều chỉnh, thậm chí dừng lại để nghiên cứu thêm... C̣n trong các kỳ bầu cử, thực hiện sự lănh đạo của Đảng, thông qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu thuộc dân tộc thiểu số; tỷ lệ đại biểu nữ; tỷ lệ đại biểu là người ngoài Đảng luôn luôn được coi trọng. Ví dụ như nhiệm kỳ khóa XI, đại biểu là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 17,2%; nhiệm kỳ khóa XII, chiếm 17,6%, trong khi tỷ lệ 53 dân tộc thiểu số nước ta chỉ chiếm 13% dân số Việt Nam. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII là: 25,8%, c̣n ở Thái Lan cũng thời điểm đó: 11,7%, Ma-lai-xi-a: 23,7%, In-đô-nê-xi-a: 11,6%, Xin-ga-po: 24,8%, Lào: 25,2%, Cam-pu-chia: 19,5%...

Những dẫn chứng trên là cơ sở để bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và khẳng định rằng, Quốc hội nước ta là Quốc hội của Đảng và đồng thời cũng là Quốc hội của dân. Quốc hội của Đảng, nhưng không phải theo nghĩa sở hữu trong kinh tế, mà đây là trách nhiệm sứ mệnh lịch sử trao cho, là t́nh cảm của Đảng với nhân dân, với đất nước, với dân tộc. Chính v́ thế, muốn Quốc hội thực sự là của dân th́ phải bảo đảm sự lănh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, để măi măi làm tṛn sứ mệnh vẻ vang của ḿnh, để xứng đáng là Đảng cầm quyền, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân th́ Đảng ta phải luôn luôn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng của tổ chức đảng, của từng đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Đảng là đạo đức, là văn minh”; đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế lănh đạo, chống bao biện, “lấn sân” làm thay. Hiện nay ở nơi này, nơi khác, địa phương này, địa phương khác, nhất là ở cấp cơ sở không phải không c̣n hiện tượng Đảng làm thay chính quyền, thay hội đồng nhân dân, những hiện tượng đó phải kiên quyết được khắc phục.

NGỌC THƯ

 

Trích: quân đội Nhân dân 22.5

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục