DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

 Center for the Encouragement of Self-Reliance (CESR)

8021 Golfers Oasis Drive, Las Vegas, Nevada 89149

Email: doanlphung2@gmail.com and doanthule@yahoo.com

 

Ngày 11 tháng 10, 2011

 

Kính Gửi: Thành Viên VA-NGO Network

Các Hội Thiện Nguyện Phi Chính Phủ (NGOs) khắp nơi

Cá nhân hoặc nhóm người đang giúp đỡ người Việt

 

Loan Báo

Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR- Center for the Encouragement of Self-Reliance) loan báo ư định đóng góp từ 1000.00 USD tới 10,000.00 USD cho một số thành viên của VA-NGO Network, các hội NGO khác, cá nhân hoặc một nhóm người trong hoặc ngoài nước Việt Nam để quí vị đó có thể giúp thêm người Việt có nhu cầu. Sự đóng góp này sẽ thực hiện trước ngày 31 tháng 12, 2011, với tổng ngân khoản là 200,000.00 USD.

 

Điều Kiện

Hội thiện nguyện hoặc cá nhân nộp đơn phải hội đủ các điều kiện sau:

1. Đă giúp người Việt trong nước hoặc ngoài nước Việt Nam được hơn một năm với chứng từ rơ ail về tài chánh và kết quả.

2. Có thể đóng góp cộng hưởng 1-1 hoặc nhiều hơn bằng các nguồn tài chánh khác, hoặc bằng công sức có thể tính ra tiền mặt.

3. Đang có một chương tŕnh giúp người Việt và sẽ ail tiền đóng góp của CESR để làm tốt hơn, nhiều hơn trong năm 2012.

4. Nộp hồ sơ qua điện thư trước ngày 30 tháng 11 năm 2011.

 

Tổ chức nào hoặc cá nhân nào có thể nộp hồ sơ?

• Thành viên của VA-NGO Network hoặc một NGO nào khác đang làm việc từ thiện tại Việt Nam đóng góp vào bẩy yếu tố an ninh con người do Liên Hiệp Quốc quảng bá mà CESR gọi là yếu tố hạnh phúc. Đó là an ninh thực phẩm, sức khỏe, kinh tế, cá nhân, cộng đồng, môi trường và cơ chế.

 

• Bất cứ NGO nào, trong nước hoặc ngoài nước, không phải là do chính phủ lập ra, đang giúp người Việt có nhu cầu.

• Bất cứ cá nhân hoặc một nhóm người nào đang giúp người Việt có nhu cầu.

 

Làm Đơn

Đơn không dài quá 10 trang, chữ theo chuẩn font 12, các hàng cách nhau 1.5 ḍng và gồm các mục sau:

1. Chứng minh hội đủ 4 điều kiện trên. Nếu đổi công sức ra tiền tương ứng mà không rơ ail, hợp lư, và thực tế th́ đơn có thể bị loại.

2. Diễn tả NGO hoặc cá nhân. Phải viết mới. Các tài liệu in sẵn chỉ có thể liệt vào một phụ bản không dài quá 10 trang và không cần đúng điều kiện về chuẩn font và ḍng của đơn chính.

3. Diễn tả cách ail tiền đóng góp của CESR. Phải nêu cao mục đích là giúp người nghèo tự lập và bảo trọng danh dự. Phải chứng thực là ail tiền hợp lư, minh bạch, có kiểm tra, Phải cho biết dự tính kết quả của chương tŕnh.

4. Ủng hộ tinh thần. Phải có thư ủng hộ ngắn gọn của hai người đáng kính đă quen biết với công tác của người hoặc cơ quan nộp đơn hơn một năm. ail á thư này không kể vào giới hạn số trang của đơn như đă nói ở trên.

 

Công việc nào hội đủ điều kiện?

Bất cứ công việc nào giúp người Việt có nhu cầu trong nước hay ngoài nước Việt Nam.

Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR) Là Ai?

CESR là một tổ chức thiện nguyện nhỏ, do TS Phùng Liên Đoàn và bà Đoàn Thu Lê thành lập năm 1997 dùng tiền để dành của chính ḿnh. CESR đă giúp nhiều NGO khác trong những năm qua, và đặc biệt giúp hơn 20 ngàn gia đ́nh nghèo sản xuất, buôn bán tự lập tại hơn 35 địa bàn quanh thành phố Huế. Năm 2008 CESR được Liên Hiệp Quốc trao giải thưởng UN Habitat- Civil Society Innovation. Nhiều hội thiện nguyện trong VA-NGO Network cũng đă trao giải thưởng Bác Ái cho CESR. Hiện nay CESR chủ trương giúp các hội NGO và cá nhân thực hiện công tác thiện nguyện giúp người Việt giống như mục đích của CESR.

 

Ai là người xét đơn?

TS Phùng Liên Đoàn và bà Đoàn Thu Lê.

_________________________________

 

 

Center for the Encouragement of Self-Reliance (CESR)

8021 Golfers Oasis Drive, Las Vegas, Nevada 89149

Email: doanlphung2@gmail.com and doanthule@yahoo.com

 

October 11, 2011

 

To: Members of VA-NGO Network

Other NGOs outside and inside Vietnam

Individuals who work to help needy fellow Vietnamese

 

Announcement

The Center for the Encouragement of Self-Reliance (CESR) wishes to announce its intention to award grants worth between $1000.00 and $10,000.00 to selected members of the VA-NGO Network, other NGOs, and individuals inside and outside of Vietnam that work to help needy fellow Vietnamese.

The grants will be awarded before December 31, 2011, and are expected to total $200,000.00.

 

Eligibility Criteria

To be eligible for award, an organization or individual shall meet the following criteria:

1. Has been working to help the needy Vietnamese inside or outside Vietnam for more than one year with proven financial records and tangible results.

2. Can match the grant dollar-for-dollar with funds from other sources or with in-kind contributions that could be clearly monetized.

3. Has an on-going program that could use the grant in 2012.

4. Submits electronic applications before November 30, 2011.

 

Who Could Apply?

• A member of VA-NGO Network or any NGO anywhere operating a program that helps needy Vietnamese in improving the seven human security (which CESR calls happiness) factors promoted by the United Nations. These are food, health, economic, individual, community, environmental, and political security.

• A citizen or group of citizens that operates inside or outside of Vietnam, independently from the government, with the goal of helping needy fellow Vietnamese.

Applications

Applications shall be no more than 10 pages, font 12, 1.5 spaced, with the following sections:

1. Eligibility. Affirmation that the applicant satisfies the four eligibility criteria listed above. Monetization of in-kind contributions that is not clear, realistic and reasonable could be reason for elimination.

2. Description of the organization or individual(s). The description shall be made specifically for this application. Off-the-shelf material that is less than 10 pages could be included in an appendix that needs not follow the font and spacing criteria of the main application. Exceeding the page limits could lead to elimination.

3. Plan to use the grant. Emphasis shall be put on encouraging self-reliance and empowering the honor of recipients. Emphasis shall also put on the use of money in a reasonable, controlled, and transparent fashion. Expected results shall be described.

4. Recommendation. Letters of recommendation by two respectable individuals who have known the application’s work for more than a year. These two letters do not count in the page limitations described above.

 

Scope of Work

Any work that benefit needy Vietnamese, inside or outside of Vietnam.

 

Who is CESR?

CESR is a small private charity organization established in 1997 by Dr. Doan L Phung and Ms. Thu-Le Doan using their personal savings. CESR has assisted members of VA-NGO Network for many years, and, since 1999, has operated Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (TTKKTL) in Hue, Vietnam. TTKKTL has helped more than 20,000 families in over 35 communes to pursue a trade to be self-reliant. The United Nations has conferred CESR the UN Habitat- Civil Society Innovation Award in 2008. Many members of VA-NGO Network have also conferred CESR awards of Compassion or Achievements. The current policy of CESR is to assist others to help needy fellow Vietnamese in accordance with the principles upon which CESR was established.

 

Who are the judges?

Dr. Doan L Phung and Ms. Thu-Le Doan.

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục