DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

 

Cảm tạ, tin tưởng và lo lắng

 

 

 

Chúng tôi, Lê Quốc Quân và Phạm Hồng Sơn, vừa được giải thoát khỏi nhà tù sau 9 đêm 10 ngày bị giam cầm phi pháp. Không c̣n nghi ngờ ǵ nữa, trong một chế độ chính trị phi dân chủ, trong một đất nước mà quyền lợi của đảng cầm quyền vẫn được đặt trên tổ quốc và dân tộc, th́ việc giải thoát nhanh chóng đó là một thành công của sức mạnh lương tâm con người - những người ủng hộ dân chủ, lẽ phải và cả những người cầm quyền độc đoán đang biết lắng nghe những khát vọng của ḷng dân. Chúng tôi, Lê Quốc Quân và Phạm Hồng Sơn, xin cảm tạ.

 

Những thời khắc vừa qua trong nhà tù nhỏ đă làm cho chúng tôi biết thêm những ǵ chúng tôi đang khao khát là đúng đắn, những ǵ chúng tôi đă làm, dù nhỏ bé, là ư nghĩa, những ǵ chúng tôi đă tin tưởng lại càng tin tưởng.

 

Song, t́nh cảnh tù đày vừa qua đang làm chúng tôi hết sức lo lắng cho sức khoẻ tinh thần, thể chất và tính mạng của những anh chị em đang bị cầm tù bất công khác trên đất nước Việt nam. Hiện nay chúng tôi rất quan ngại cho t́nh trạng an toàn của Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, Blogger Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Luật gia, Blogger Phan Thanh Hải (Anhba Saigon) chúng tôi cầu mong tất cả những người yêu dân chủ, tự do hăy hết sức quan tâm để bảo vệ những con người dũng cảm và đáng kính trọng đó.

 

 

Lê Quốc Quân và Phạm Hồng Sơn

Hà nội, ngày 15/04/2011

 

 

 

 

 

Gratefulness, faith and worry

 

We, Le Quoc Quan and Pham Hong Son, have just been released from a ten-day long illegal detention. With no doubt, in an undemocratic regime, in a country where the privileges of a ruling party has still overrode its father land’s and nation’s interests, such a quick release must have been a gain of the force of conscience of the people, supporters for democracy and liberty and also autocratic leaders who are somehow listening to people’s aspirations. So, we, Le Quoc Quan and Pham Hong Son, would like to express our gratefulness to you all.

 

Unpleasant moments of our last illegal detention demonstrated that our aspirations are deadly right, what, though little, we have been doing is significant and our faith in democracy and liberty has become much stronger.

 

However, our last detention is making us extremely worried about the well-being, physical and mental, and life safety of other illegally detained in Vietnam. The detained, whom we are the most concerned about, are Ph.D in law Cu Huy Ha Vu, Blogger Nguyen Van Hai (aka Dieu Cay), Law expert Phan Thanh Hai (aka Anhba Saigon). We beseech all of the people, who are loving democracy and liberty, to do the best in order to protect those courageous and respectable activists.

 

 

Le Quoc Quan and Pham Hong Son

Hanoi, April 15, 2011

 

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục