DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

 

Tính công khai, minh bạch của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương !

 

 

Những người cầm đầu CSVN vẫn hô hoán trước dư luận về tính „công khai“ và „minh bạch „ trong các hoạt động của Đảng theo tiêu chí „dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra“! Nhưng vừa qua Uỷ ban Kiểm tra Trung ương của Đảng đă họp 4 ngày để bàn vể t́nh h́nh vi phạm kỉ luật và các quyết định kỉ luật đối với một số đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng ở một số cơ quan trong Chính phủ và Đảng.  Nhưng đọc toàn bộ bản Thông cáo dưới đây của Uỷ ban này do Uỷ viên Bộ chính trị Chủ nhiệm Ủy này là Ngô Văn Dụ th́ người ta không biết đảng viên nào, đă vi phạm lănh vực ǵ, xẩy ra như thế nào, bao giờ, ở đâu và h́nh phạt ra làm sao…!

 

Trong một xă hội dân chủ đa nguyên các quyết định nội bộ quan trọng của các chính đảng đều được công bố công khai và đầy đủ. Các đảng viên có chức quyền của đảng cầm quyền nếu vi phạm luật pháp th́ đều bị kỉ luật và được công bố công khai.

 

Đảng CSVN là đảng cầm quyền, tức là đang lănh đạo và quản trị các cơ quan Nhà nước. Mọi quyết định của Đảng và hành động của đảng viên có liên hệ trực tiếp tới cuộc sống của nhân dân và quyền lợi của đất nước. V́ vậy đúng ra mọi hoạt động của đảng và đảng viên đều phải đặt dưới sự giám sát của dư luận, ban lănh đạo Đảng phải công bố đầy đủ và minh bạch các hoạt động kiểm tra về những vi phạm của đảng viên và các h́nh phạt kỉ luật đối với đảng viên vi phạm.

 

Nhưng nhóm lănh đạo Đảng đă t́m mọi cách bưng bít. Như vậy minh bạch lại là tối mù, công khai lại chỉ là màn đêm! Không chỉ bịt mắt đảng viên mà c̣n không dám cho nhân dân biết rơ sự thực! Bản Thông báo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương dưới đây là tiêu biểu cho cách làm lừa dối của nhóm cầm đầu chế độ độc tài toàn trị!

 

 

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 8

 

 

 

(ĐCSVN) - Từ ngày 5 đến 8/12/ 2011, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương khóa XI đă họp kỳ thứ 8. Đồng chí Ngô Văn Dụ -  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ tŕ Hội nghị.

Trong kỳ họp này, UBKT Trung ương đă thảo luận, xem xét, thống nhất kết luận hoặc giải quyết các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của UBKT Trung ương và UBKT các cấp; kết quả b́nh xét thi đua, khen thưởng của Ngành Kiểm tra Đảng năm 2011.

2. Thảo luận, tham gia ư kiến vào dự thảo Quy chế giám sát trong Đảng để tŕnh Bộ Chính trị ban hành.

3. Kết luận về kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Nam Định, B́nh Dương và kiểm tra việc thực hiện chế độ chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 01-10-2003 của Ban Bí thư đối với Đảng ủy Bộ đội Biên pḥng. Qua đó, UBKT Trung ương ghi nhận những ưu điểm, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong việc quản lư tài chính, tài sản của Đảng và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

4. Kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và UBKT Quân ủy Trung ương.

5. Xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng theo thẩm quyền đối với 1 đảng viên, quyết định giữ nguyên h́nh thức khai trừ ra khỏi Đảng.

6. Xem xét kết quả giải quyết đơn thư tố cáo đối với 1 đảng viên thuộc diện Ban Bí thư quản lư. UBKT Trung ương kết luận nội dung tố cáo là có cơ sở, đảng viên bị tố cáo có thiếu sót, khuyết điểm; yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước tập thể về những thiếu sót, khuyết điểm đó.

7. Tham gia ư kiến với Đoàn giải quyết khiếu nại của Ban Bí thư về việc giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của 4 đảng viên. Sau khi nghe báo cáo, UBKT Trung ương thống nhất đề nghị Ban Bí thư: tăng h́nh thức kỷ luật từ cách hết các chức vụ trong Đảng lên khai trừ ra khỏi Đảng 1 trường hợp, giữ nguyên h́nh thức kỷ luật cảnh cáo 2 trường hợp, giữ nguyên h́nh thức khai trừ ra khỏi Đảng 1 trường hợp./.

 

Trích: Cộng sản 8.12

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục