DC&PT - Thời Sự 2011

 

 

Tăng cưng công tác bo v an ninh quc gia trong t́nh h́nh mi

 

 

 

LTS DC&PT: Trong việc thay đổi nhân sự trong Chính phủ vào đầu tháng 7.2011,Trung tướng Tô Lâm (54 tuổi), Uỷ viên Trung ương đảng và Thứ trưởng Công an, đă được cử thay Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng trong lănh vực an ninh đối ngoại. Bài dưới đây của Tô Lâm cho thấy những tính toán và các lo ngại của nhóm cầm đầu chế độ độc tài toàn trị trong việc đối phó với các cuộc vận động đ̣i chủ quyền, dân chủ-nhân quyền ở trong nước hiện nay đang được sự ủng hộ ngày càng rộng lớn của dư luận quốc tế.

 

 

 

 

Trong Chiến lược Phát triển kinh tế-xă hội 2011-2020, Đảng ta nhấn mạnh: “…Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xă hội (TTATXH), quan tâm đặc biệt đến các vùng, địa bàn trọng điểm... giữ vững ổn định chính trị và TTATXH; làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và mọi ư đồ, hành động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ; không để bị động, bất ngờ”. Đối với Việt Nam, bảo vệ an ninh thể chế chính trị, an ninh lănh thổ, an ninh xă hội-dân cư, an ninh kinh tế, thông tin-truyền thông, môi trường, đấu tranh chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, chống khủng bố… đă và đang đặt ra rất nhiều nhiệm vụ nặng nề. Các thế lực thù địch và bọn tội phạm đang gia tăng các hoạt động chống phá ta trên nhiều lĩnh vực, ở địa bàn trong nước và cả ở bên ngoài.

 

Lực lượng an ninh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành (Ảnh:anninhthudo.vn) 


Những chỉ số về mức độ đe dọa an ninh, an toàn trên thế giới và nhiều khu vực, quốc gia dường như đang gia tăng bởi những tác động đa chiều của suy thoái, khủng hoảng của kinh tế thế giới, những chính sách tăng cường t́m kiếm lợi ích, tranh giành ảnh hưởng, chi phối các không gian, khu vực địa-chính trị chiến lược của các nước lớn và nhiều vấn đề khác có tính thời đại. Bất ổn chính trị-xă hội dẫn đến xu hướng gia tăng bạo lực, xung đột, thay đổi thiết chế lănh đạo ở nhiều nước châu Phi, Trung Đông với sự can dự của các thế lực bên ngoài rất phức tạp; xung đột sắc tộc, tôn giáo và tranh chấp biên giới, lănh thổ tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực; các hoạt động khủng bố quốc tế, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, nguy cơ các thảm họa hạt nhân, suy thoái môi trường sống… tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa được kiểm soát một cách hiệu quả... Bối cảnh an ninh thế giới nêu trên cho thấy, các quốc gia, trong đó có Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh, cả an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.

Trước những diễn biến sâu sắc của t́nh h́nh và những mối nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia (ANQG) từ nhiều phía nêu trên, công tác bảo vệ ANQG càng trở nên quan trọng. Quán triệt, thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANQG, nhất là các nghị quyết của Đảng về Chiến lược ANQG, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong t́nh h́nh mới, những năm qua, lực lượng ANND đă kịp thời đổi mới nhận thức trong việc đánh giá, xác định các mối nguy cơ đe dọa ANQG; đổi mới quan điểm, linh hoạt xử lư mối quan hệ về “đối tượng-đối tác”; mở rộng, phát triển các biện pháp công tác nhằm huy động tối đa các nguồn lực bảo vệ ANQG; đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ truyền thống, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, sử dụng các biện pháp kinh tế, ngoại giao, pháp luật, khoa học kỹ thuật để bảo vệ ANQG, nhất là phục vụ xử lư các vấn đề an ninh phi truyền thống; chú trọng công tác xây dựng, nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng an ninh trong t́nh h́nh mới; hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng chuyên sâu phụ trách đối tượng… Đặc biệt, lực lượng ANND luôn quan tâm tăng cường phối hợp, gắn kết cùng với các lực lượng của quân đội, dựa vào dân, xây dựng thế trận ANND kết hợp cùng thế trận QPTD để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về AN-QP.

Gần một thập niên qua, lực lượng ANND đă tổ chức đấu tranh hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, đẩy lùi, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động t́nh báo, gián điệp, tập hợp lực lượng, h́nh thành tổ chức phản động, phá hoại tư tưởng, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam của các thế lực thù địch; đấu tranh làm thất bại hoàn toàn các chiến dịch chống phá nước ta của các tổ chức phản động lưu vong; ngăn chặn có hiệu quả các loại đối tượng lợi dụng mở cửa, hợp tác quốc tế vào nước ta hoạt động t́nh báo, gián điệp, phá hoại tư tưởng, hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền xâm phạm ANQG; đập tan hàng chục chiến dịch chiến tranh tâm lư, tuyên truyền kích động chống chế độ, gây phức tạp dư luận, chiến dịch gây nổ, gây bạo loạn, thành lập các tổ chức chính trị đối lập và tiến hành khủng bố do các tổ chức phản động lưu vong thực hiện. Lực lượng ANND đă phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chủ động pḥng ngừa, đấu tranh các hoạt động phá hoại kinh tế; đă khám phá hàng chục vụ án điển h́nh về buôn lậu, tham nhũng, hoàn thuế VAT, ăn cắp cước phí viễn thông, làm và vận chuyển tiền giả…, qua đó tham mưu giúp Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành kịp thời hoạch định chính sách và đề ra các biện pháp quản lư kinh tế phù hợp với bối cảnh mới. Lực lượng an ninh làm ṇng cốt cùng các lực lượng khác giải quyết thành công các điểm nóng, các cuộc biểu t́nh, bạo loạn, góp phần ổn định t́nh h́nh chính trị, xă hội. Nhiều đối tượng chống đối, cơ hội chính trị, bất măn, câu kết với địch, nhất là số hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, cố t́nh đi ngược lại quyền lợi của đất nước đă bị đấu tranh, nghiêm trị, góp phần bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, chủ động tấn công mạnh mẽ, vạch mặt các âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch... Kết quả công tác bảo vệ ANQG trong những năm qua là rất quan trọng. Công tác an ninh đă đạt được các mục tiêu chiến lược, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo vệ an ninh, an toàn nội bộ, không để xảy ra bất ngờ, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển KT-XH, mở rộng đối ngoại, thúc đẩy nhanh quá tŕnh hội nhập quốc tế của đất nước.

Những năm tới, các ḍng chảy của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng những điều chỉnh chính sách, ư đồ của các nước, nhất là các nước lớn sẽ tác động, chi phối lớn các quá tŕnh KT-XH quốc tế; an ninh chính trị thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác bảo vệ ANQG trong t́nh h́nh mới, chúng ta phải tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

Một là, tổ chức thực hiện các biện pháp công tác góp phần xây dựng, củng cố môi trường ḥa b́nh, bảo đảm ổn định chính trị-xă hội để phát triển đất nước; tiếp tục tạo chuyển biến sâu sắc nhận thức của lực lượng an ninh về t́nh h́nh và công tác an ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, xử lư linh hoạt mối quan hệ đối tượng-đối tác trong t́nh h́nh mới. Công tác an ninh phải chủ động nắm bắt, đánh giá, phân tích, dự báo được những diễn biến t́nh h́nh cả tầm chiến lược và chiến thuật; làm rơ những điều chỉnh trong chính sách của các nước, xu thế vận động, tác động của cục diện chính trị thế giới, khu vực; chủ động, kịp thời nắm bắt âm mưu, ư đồ và những thay đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động xâm phạm ANQG, chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời thu thập, đánh giá t́nh h́nh trong nước, phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót của ta. Từ đó, nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược, sách lược, quyết sách trong quan hệ đối nội, đối ngoại, xây dựng môi trường ḥa b́nh, cởi mở, giữ vững ổn định chính trị-xă hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển KT-XH và quá tŕnh hội nhập mạnh mẽ của đất nước; gắn chặt an ninh với quốc pḥng, an ninh với kinh tế và đối ngoại; tạo điều kiện mở rộng, phát triển đối ngoại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để phát triển KT-XH, củng cố AN-QP. Thế trận ANND, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được chỉ đạo, tổ chức xây dựng và triển khai tích cực, gắn với thế trận QPTD. Công tác bảo vệ nội bộ phải được tăng cường để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ ANQG…

Hai là, lực lượng ANND phải tập trung tham gia, phối hợp với Quân đội nhân dân cùng toàn Đảng, toàn dân đấu tranh giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, đặc biệt là bảo đảm an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền ở Biển Đông. Đồng thời phải thường xuyên tổ chức các biện pháp công tác để chủ động nắm chắc, sâu sát t́nh h́nh, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, nhất là với quân đội, ngoại giao có những biện pháp đấu tranh để giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, đặc biệt là chủ quyền ở Biển Đông. Trên quan điểm giảm căng thẳng, tránh đối đầu, cần giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới lănh thổ bằng đàm phán, thương lượng ḥa b́nh trên cơ sở luật pháp quốc tế; tranh thủ sự đồng t́nh, ủng hộ của quốc tế trong giải quyết tranh chấp để bảo đảm an ninh bền vững…

Ba là, tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ, thực hiện tốt phương châm chủ động pḥng ngừa, giữ vững bên trong là chính, đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh pḥng, chống gián điệp. Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành coi trọng công tác bảo vệ nội bộ; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch gắn liền với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng sức đề kháng về tư tưởng-chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện và khắc phục những sơ hở, yếu kém từ cơ chế, chính sách đến tổ chức thực hiện, không để địch lợi dụng tấn công, thâm nhập, phá hoại nội bộ ta. Chú trọng công tác đấu tranh chống gián điệp; kiểm soát, vô hiệu hóa các hoạt động thu thập t́nh báo của cơ quan đặc biệt nước ngoài; công tác pḥng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động thâm nhập, cài cắm người vào nội bộ ta của địch. Nâng cao khả năng đấu tranh ngăn chặn các hoạt động t́nh báo kỹ thuật, các loại tội phạm công nghệ cao.

Bốn là, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống phản động trong và ngoài nước; kiên quyết không để h́nh thành, công khai hóa lực lượng chính trị đối lập, tổ chức phản động trong nước. Chủ động phát hiện, đấu tranh, kiểm soát, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động người Việt lưu vong móc nối, câu kết, hậu thuẫn các đối tượng chống đối trong nước. Phân hóa và có đối sách đấu tranh, xử lư các đối tượng hoạt động chống đối bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nghiêm trị bọn chủ mưu, cầm đầu, cốt cán, số hoạt động chống đối tích cực; đồng thời thực thi chính sách khoan hồng, lấy giáo dục, vận động là chính với các đối tượng bị lợi dụng, lôi kéo. Đi liền với công tác đấu tranh chống phản động, cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh xă hội, tránh để phát sinh phức tạp, “điểm nóng”, không để sơ hở cho địch lợi dụng t́nh h́nh phức tạp để xuyên tạc, kích động, tập hợp lực lượng chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Năm là, đổi mới, tăng cường công tác xây dựng lực lượng ANND tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, trở thành lực lượng thực sự chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong t́nh h́nh mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Lực lượng an ninh sẽ tiếp tục hoàn thiện, ổn định về cơ cấu tổ chức, bộ máy, bảo đảm sự phân công, phân cấp khoa học, hợp lư; có cơ chế phối hợp, hiệp đồng chiến đấu hiệu quả; chú trọng nghiên cứu xây dựng và thực hiện các chiến lược tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất, bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ an ninh, nhất là đội ngũ lănh đạo, chỉ huy. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức, kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp cho cán bộ an ninh, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và khả năng vận dụng vào thực tiễn các tri thức khoa học khác, nhất là về pháp luật, kinh tế, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học… để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Sáu là, lực lượng ANND phải thường xuyên làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng của QĐND trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia. Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị, các cấp của lực lượng với các đơn vị của quân đội; gắn chặt thực hiện nhiệm vụ an ninh với nhiệm vụ quốc pḥng.

 Trung tướng, PGS, TS Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

 

(Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

 

Trích: Cộng sản 27.8

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục