DC&PT - Thời Sự 2011

 

Cảnh giác trước những biểu hiện “tự diễn biến”
 

 

LTS DC&PT:  Không hiểu những người cầm đầu chế độ độc tài toàn trị giáo dục và lănh đạo như thế nào mà lại đang vô cùng lo sợ phong trào "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ đảng viên. V́ mới vài ngày trước tờ Quân đội Nhân dân cũng đă có bài gióng lên nguy cơ này. Nay lại chính cả tờ Cộng sản, cơ quan ngôn luận của Trung ương, cũng lại phải vào cuộc.

 

          Đây thực sự là một cách khủng bố tinh thần và đe dọa các cán bộ đảng viên biết trọng danh dự và thấy rơ bộ mặt thực của các người cầm đầu vừa tham nhũng, vừa cúi đầu hèn hạ với Bắc kinh, trong khi ấy lại đàn áp thanh niên , trí thức và nhân dân! 

 

(

ĐCSVN) Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đă cảnh báo: “Những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xă hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” có diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà b́nh”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” ḥng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

 

 Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ảnh: TTXVN

“Tự diễn biến” trên lĩnh vực tư tưởng chính trị diễn ra rất phức tạp, đa dạng, nhiều cấp độ, trong đó cấp độ cao nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị trên các vấn đề, như: phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thiếu niềm tin, hoài nghi, thậm chí phủ nhận vai tṛ lănh đạo của Đảng; xa rời các nguyên lư về xây dựng Đảng kiểu mới, đ̣i Đảng từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ và cổ suư cho tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; phê phán lịch sử thiếu khách quan, toàn diện; đ̣i xét lại con đường đi lên chủ nghĩa xă hội ở nước ta, kêu gọi thay bằng chế độ tư bản chủ nghĩa; xuyên tạc, bôi đen h́nh ảnh lănh tụ và các đồng chí lănh đạo của Đảng, Nhà nước ta...

Khi tư tưởng chính trị chệch hướng sẽ làm cho bộ máy Đảng và Nhà nước bị chia rẽ và nguy cơ tự sụp đổ của chế độ chính trị là khó tránh khỏi. V́ vậy, trong những năm qua, các thế lực thù địch luôn đặt trọng tâm thúc đẩy "tự diễn biến" về tư tưởng chính trị, trước hết nhằm vào các cơ quan lănh đạo cao nhất của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, là nơi hoạch định, đề ra đường lối, chủ trương, chính sách của đất nước. Tùy theo từng đối tượng và phạm vi tác động mà các thế lực thù địch sử dụng những thủ đoạn, nội dung, h́nh thức và phương pháp thúc đẩy "tự diễn biến" về tư tưởng chính trị khác nhau.

“Tự diễn biến” trên lĩnh vực kinh tế là sự phủ nhận của một số người đối với kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa; hạ thấp, đi đến làm mất vai tṛ chủ đạo của kinh tế nhà nước, vai tṛ quản lư kinh tế của Nhà nước xă hội chủ nghĩa; đ̣i tư nhân hóa hoàn toàn nền kinh tế, xoá bỏ chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu để thay thế bằng chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa...

Quá tŕnh "tự diễn biến" trên lĩnh vực kinh tế càng trở nên nguy hiểm trong điều kiện các thế lực thù địch có tiềm lực kinh tế mạnh hơn chúng ta nhiều lần. Chúng đă và đang t́m mọi cách lợi dụng những kẽ hở trong cơ chế quản lư, chính sách, khoét sâu vào những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta để cổ súy, thúc đẩy tư nhân hóa nền kinh tế, nhằm đến một giai đoạn nhất định, khi sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa giữ vai tṛ chi phối cơ sở hạ tầng kinh tế, thực chất là đă chuyển hóa thành kinh tế tư bản chủ nghĩa, th́ kiến trúc thượng tầng xă hội chủ nghĩa chỉ c̣n tồn tại trên danh nghĩa và thực sự đă "đổi màu”. Khi đó, chế độ kinh tế xă hội chủ nghĩa được thay bằng chế độ kinh tế tư bản chủ nghĩa.

“Tự diễn biến” trên lĩnh vực văn hoá, xă hội, đạo đức, lối sống được biểu hiện ở việc sùng bái, chạy theo văn hoá, lối sống tư sản; từ bỏ các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống dân tộc, các giá trị xă hội chủ nghĩa; xuyên tạc trắng trợn lịch sử, phủ nhận nền văn hóa cách mạng; thương mại hóa các hoạt động văn hóa một cách thái quá, đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc; đề cao chủ nghĩa cá nhân, thói đạo đức giả, vị kỷ, xa hoa, trụy lạc... Điều đáng chú ư là, trong xă hội ta hiện nay, những biểu hiện đó lại hiện hữu ở một số người làm giàu phi pháp, bất chính, buôn gian, bán lậu, tham nhũng, đục khoét tài sản của nhân dân, thao túng thị trường, chạy theo danh vị, chức quyền...

Những biểu hiện "tự diễn biến" về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là vấn đề không thể xem thường, bởi v́ nhiều khi "tự diễn biến" về đạo đức, lối sống, sự "lệch chuẩn giá trị sống" lại là sự khởi đầu cho "tự diễn biến" về chính trị, tư tưởng. Điều rất nguy hại là “tự diễn biến" về đạo đức, lối sống lại diễn ra ở một bộ phận cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị, bởi nó sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với sự nghiệp cách mạng, thậm chí đối với cả vận mệnh của Đảng Cộng sản và chế độ xă hội chủ nghĩa, như đă từng diễn ra ở các nước xă hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô trước đây.

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần tiến hành pḥng, chống "tự diễn biến" trong nội bộ, trước hết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, một cách chủ động, tích cực, bằng nhiều h́nh thức, giải pháp đồng bộ, phù hợp, trong đó chú trọng một số giải pháp cơ bản sau:

- Giữ vững bên trong đi đôi với chủ động pḥng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện "tự diễn biến". Giữ vững bên trong là giữ vững ổn định chính trị, xă hội; Kiên định mục tiêu, lư tưởng xă hội chủ nghĩa; giữ vững và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc... Cùng với đó, luôn luôn chủ động pḥng ngừa, đấu tranh, phê phán mọi biểu hiện "tự diễn biến" cả từ phía các thế lực thù địch và từ phía nội bộ ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xă hội, ở mọi lúc, mọi nơi, mọi cấp độ, cả ở trong nước và ngoài nước.

- Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy "xây" là cơ sở quyết định để “chống”. “Xây" là xây dựng hệ thống chính trị, trước hết là Đảng và Nhà nước thực sự vững mạnh để có khả năng đề kháng tốt nhất trước mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài. "Chống" là phải phát hiện kịp thời các nguy cơ "tự diễn biến" từ khi c̣n ở dạng mầm mống; chủ động, kiên quyết đấu tranh bài trừ tệ tham nhũng, quan liêu, lăng phí, coi đó như một loại "giặc nội xâm", không khác ǵ với đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy "tự diễn biến" của các thế lực thù địch.

- Công tác tổ chức cán bộ luôn gắn kết với tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong t́nh h́nh mới. Để triệt tiêu mọi âm mưu, thủ đoạn "tự diễn biến" của các thế lực thù địch, việc thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ có ư nghĩa đặc biệt quan trọng. Công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ, trước hết là cán bộ lănh đạo chủ chốt các cấp trong hệ thống chính trị, nếu không được thực hiện tốt, mắc phải nhiều sai lầm, khuyết điểm, th́ sẽ tạo cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng để thúc đẩy "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" từ bên trong, bên trên, thậm chí tạo dựng "ngọn cờ" để chống phá chúng ta. Đó là điều đặc biệt nguy hại. V́ thế, phải coi trọng việc gắn kết chặt chẽ công tác tổ chức cán bộ với tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về bản lĩnh chính trị, lư luận cách mạng, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống xă hội chủ nghĩa, để họ không dao động trước bất kỳ t́nh huống khó khăn, phức tạp nào, đồng thời yên tâm với vị trí, cương vị và hoàn thành tốt chức trách của ḿnh./.

Các từ khóa theo tin:

Đức Thắng

 

Trích: Cộng sản 15.7

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

   
   

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục