DC&PT - Thời Sự 2006

 

 

Vụ “vali tiền để quên ở sân bay”:

Chất vấn thẳng, trả lời loanh quanh!

 

TT - Theo yêu cầu của bạn đọc, Tuổi Trẻ đăng toàn bộ văn bản của Bộ trưởng - chủ nhiệm Văn pḥng Chính phủ (VPCP) Đoàn Mạnh Giao trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Phan Anh Minh về vụ “tiền trong chiếc cặp để quên ở sân bay” của ông Nguyễn Văn Lâm - phó chủ nhiệm VPCP.

* Ngoài nội dung kết luận và chỉ đạo xử lư đảng viên vi phạm của Ủy ban Kiểm tra trung ương (UBKTTƯ), Bộ trưởng có đánh giá và đề nghị kỷ luật ǵ về chính quyền đối với vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Lâm là cán bộ thuộc quyền?

- Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư và theo qui định phân cấp quản lư của Bộ Chính trị, UBKTTƯ là cơ quan có thẩm quyền xác minh, xem xét, kết luận vụ việc liên quan đến đồng chí Lâm. UBKTTƯ đă tổ chức xác minh ở các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan. Nguồn gốc số tiền trong cặp của đồng chí Lâm cũng được UBKTTƯ làm rơ.

Ngày 15-9-2003, UBKTTƯ đă có thông báo số 93-TB/KTTW về kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc, trong đó yêu cầu: Đảng ủy VPCP chỉ đạo đồng chí Lâm kiểm điểm nghiêm túc, trung thực về những khuyết điểm và vi phạm của ḿnh, đồng thời có kế hoạch chấn chỉnh việc quản lư cán bộ, đảng viên trong đơn vị để rút kinh nghiệm trong các chuyến đi công tác địa phương sau này.

Thực hiện chỉ đạo của UBKTTƯ tại thông báo nêu trên, Đảng ủy VPCP đă chỉ đạo chi bộ nơi đồng chí Lâm sinh hoạt tiếp tục kiểm điểm đối với đồng chí Lâm. Đồng chí Lâm đă kiểm điểm nghiêm túc. Chi bộ đă phê b́nh nghiêm khắc đồng chí Lâm. Ngày 7-10-2003, Đảng ủy VPCP có công văn số 156/ĐU-TB gửi tất cả các đảng ủy, chi bộ trực thuộc cơ quan VPCP, về kết luận của UBKTTƯ; đồng thời đă rút kinh nghiệm nghiêm túc việc này trong nhiều cuộc họp của Đảng ủy và thường vụ Đảng ủy VPCP.

Về chính quyền, trên cơ sở những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Lâm nêu trong kết luận của UBKTTƯ, trong phạm vi trách nhiệm của ḿnh, tôi đă phê b́nh nghiêm khắc đồng chí Nguyễn Văn Lâm trong cuộc họp giao ban VPCP.

Tại hội nghị tổng kết công tác cơ quan năm 2003, tôi cũng đă nghiêm khắc phê b́nh đồng chí Lâm, qua đó nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với cán bộ khi đi công tác ở các bộ, ngành, địa phương. Như vậy, với tư cách là bộ trưởng - chủ nhiệm VPCP, tôi đă không bao che cán bộ cấp dưới khi có khuyết điểm.

Tôi đă kư ban hành quyết định số 01/2004/QĐ-VPCP ngày 16-3-2004 về qui chế làm việc của VPCP, qui định cụ thể bảy việc mà cán bộ, công chức, viên chức VPCP không được làm. Tại điểm 7 điều 2 qui chế này đă qui định cán bộ, công chức, viên chức VPCP không được đến các bộ, ngành, địa phương ngoài chương tŕnh, kế hoạch công tác đă được lănh đạo có thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp đó, tôi đă kư ban hành quyết định 1352/QĐ-VPCP ngày 3-8-2005 qui định về tổ chức, phục vụ các chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng, phó thủ tướng tại địa phương, trong đó qui định cụ thể trách nhiệm của cán bộ, chuyên viên, lănh đạo VPCP khi đi công tác tại các địa phương.

Tại điều 5, điều 10 qui định về phân cấp quản lư cán bộ ban hành kèm theo quyết định số 49-QĐ/TW ngày 3-5-1999 của Bộ Chính trị qui định: “Phó chủ nhiệm VPCP thuộc quyền quản lư của Thường vụ Bộ Chính trị”. Theo khoản 2, điều 8 qui định này, trách nhiệm của UBKTTƯ trong việc tham mưu về cán bộ và công tác cán bộ là: “Kiến nghị Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị việc bố trí, sử dụng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách đối với cán bộ thuộc quyền trực tiếp quyết định của Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị”.

Như vậy, việc xem xét xử lư kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Lâm, cả về Đảng và chính quyền đều do Ban bí thư quyết định theo kiến nghị của UBKTTƯ. Cụ thể là nếu kỷ luật về Đảng th́ Ban bí thư sẽ chỉ đạo Đảng ủy khối I (là đảng ủy cấp trên của Đảng ủy VPCP) kỷ luật; nếu cần có h́nh thức kỷ luật về chính quyền, Ban bí thư sẽ có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ để ban hành quyết định kỷ luật.

Như vậy, đối với vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Lâm trong việc bỏ quên cặp tại nhà ga sân bay Nội Bài, UBKTTƯ đă xác minh và có báo cáo Ban bí thư. Đảng ủy VPCP và cá nhân tôi có trách nhiệm chính trị là tin tưởng vào tính đúng đắn, khách quan trong xác minh kết luận của UBKTTƯ.

Sau khi xử lư, tôi đă báo cáo trực tiếp Thủ tướng Chính phủ. Trong phạm vi trách nhiệm của ḿnh, ngoài việc kiểm điểm, phê b́nh trong tổ chức Đảng, tôi cũng đă phê b́nh nghiêm khắc đồng chí Lâm về mặt chính quyền, chấn chỉnh công tác quản lư trong cơ quan theo đúng qui tŕnh và chỉ đạo của UBKTTƯ, đồng thời tôi đă gửi báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lư lên UBKTTƯ.

* Số tiền được chấp nhận nộp vào công quĩ là quĩ ǵ, của cơ quan nào? Nếu đồng chí Lâm không có nguyện vọng nộp lại th́ có bị thu hồi bắt buộc hay không?

- Theo kết luận của UBKTTƯ và giải tŕnh của đồng chí Lâm, số tiền đồng chí Lâm nhận từ UBND tỉnh Phú Yên, B́nh Định và Ban quản lư thủy điện SeSan 3A là 2.250.000 đồng. UBKTTƯ không chỉ đạo xử lư đối với khoản tiền trên. (Riêng số tiền 10.300 USD, theo giải tŕnh của ông Lâm: một phần do em người bạn nhờ gửi trả cho người nhà, số c̣n lại của gia đ́nh ông Lâm góp để mua sừng tê giác chữa bệnh cho mẹ, do không mua được phải mang về - Ṭa soạn Tuổi Trẻ).

Chúng tôi nhận thức rằng: việc đồng chí Lâm nhận phong b́ là khuyết điểm, vi phạm qui định của trung ương, đạo đức công chức, nhưng xét thấy việc làm của đồng chí Lâm không lợi dụng chức vụ, quyền hạn đ̣i hỏi các đơn vị để nhận các phong b́ trên.

Mặt khác, các đơn vị đưa phong b́ cho đồng chí Lâm cũng không nhằm mục đích nhờ vả đồng chí Lâm điều ǵ. Tuy UBKTTƯ không có chỉ đạo xử lư số tiền trên, nhưng đồng chí Lâm đă tự nguyện đề nghị được nộp lại cho công quĩ. Là người đứng đầu cơ quan VPCP, tôi đă cân nhắc và chấp nhận đề nghị của đồng chí Lâm nộp số tiền vào quĩ công đoàn VPCP, dùng để giúp đỡ, ủng hộ đồng bào nghèo, gặp thiên tai, hoạn nạn; giúp quĩ khuyến học của huyện Sơn Dương, Tuyên Quang (nơi Chính phủ đặt trụ sở đầu tiên trong kháng chiến chống Pháp)...

* Theo Bộ trưởng, đồng chí Lâm c̣n đủ uy tín để thay mặt VPCP truyền đạt các chỉ đạo về việc thi hành pháp luật hay không?

- Theo qui chế làm việc của VPCP, các phó chủ nhiệm thay mặt bộ trưởng - chủ nhiệm giúp Thủ tướng hoặc các phó thủ tướng xử lư công việc thuộc lĩnh vực được giao và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ tướng, các phó thủ tướng về những lĩnh vực công tác đó, cho nên việc phân công công tác đối với các phó chủ nhiệm phải được các đồng chí lănh đạo Chính phủ có ư kiến.

Đồng chí Nguyễn Văn Lâm được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn chức vụ phó chủ nhiệm VPCP từ tháng 4-2002 và được phân công trực tiếp phụ trách Vụ nội chính, Vụ 1, Vụ 2 và Ban xây dựng pháp luật.

Sau khi có một số ư kiến nêu lại việc đồng chí Lâm bỏ quên cặp tại sân bay Nội Bài, trong đó có phong b́ tiền, đă được các cơ quan có trách nhiệm giải quyết từ năm 2003, tuy nhiên nhận thức được việc này đă ảnh hưởng uy tín của cơ quan và đồng chí Lâm trong công việc chung, tôi đă báo cáo, xin ư kiến Thủ tướng  Phan Văn Khải và Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc điều chỉnh, phân công công tác của đồng chí Lâm. Hiện nay, đồng chí Nguyễn Văn Lâm được phân công theo dơi công tác nghiên cứu, xây dựng pháp luật.

Trích: Tuổi trẻ, 28.6

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

 

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục