DC&PT - Thời Sự 2006

 

 ĐẠI HỘI 10 ĐI VỀ ĐÂU?

 

PHE BẢO THỦ ĐỘC TÀI THEO ĐUỔI Ư ĐỒ G̀

KHI CÔNG BỐ BÀI CỦA NGUYỄN ĐỨC B̀NH?

 

* Khổ nhục kế và đối lập cuội !

* Một xảo thuật của nhóm bảo thủ độc tài cho mưu đồ nhân sự trong HNTU 14

 

ÂU DƯƠNG THỆ

 

 

Màn kịch ngụy dân chủ của nhà đại lí luận trong phe bảo thủ độc tài!

 

            „ Đă đến lúc tất cả phải được đặt lên bàn nghị sự“

 

            Đây là tựa đề trong phần I. của bài Vấn đề có ư nghĩa sống c̣n với Đảng của Nguyễn Đức B́nh đăng trên tờ Nhân dân ngày 23.2 và được một số báo điện tử phổ biến. Qua đó ông B́nh, nguyên Ủy viên Bộ chính trị (BCT) khóa 7 và 8 (1991-2001) từng phụ trách lănh vực tư tưởng và khoa giáo, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia HCM, đă thừa nhận hai việc: 1. Trong nội bộ ĐCSVN đang có những khác biệt về nhận thức và đường lối trong nhiều lănh vực quan trọng, nhất là ngay trong BCT đă không thể nhất trí với nhau về đường lối và chính sách trong nhiều vấn đề. 2. Nay đă đến lúc phải đưa tất cả những khác biệt hay mâu thuẫn này ra thảo luận, không được phép cấm kị điểm nào cả!

            Ông B́nh nh́n nhận các Ủy viên BCT tránh né không dám thảo luận những vấn đề không nhất trí:

            „…thiếu nhất trí thực chất là ở chỗ nào, quan điểm khác nhau ra sao, căn nguyên của sự thiếu nhất trí ở đâu, th́ chưa bao giờ được đặt ra phân tích mổ xẻ đến nơi. Nay đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và Đại hội X nh́n thẳng vào sự thật này v́ đă đến lúc không thể nào tránh né.“

 

            Ông đề nghị phải mở những cuộc thảo luận, tranh luận thẳng thắn giữa các đảng viên:

           

            „Cần thống nhất khẳng định: Sự thiếu nhất trí trong Đảng ta hiện nay chủ yếu là trên mặt nhận thức. Là vấn đề nhận thức, phải giải quyết bằng nhận thức, bằng trao đổi, thảo luận, tranh luận thẳng thắn trên tinh thần đồng chí.“

 

            Thế rồi ông B́nh đề nghị, ĐCSVN cần phải ra nội san để các đảng viên được tự do và dân chủ  tŕnh bày ư kiến của ḿnh theo đúng ư nghiă „ Đă đến lúc tất cả phải được đặt lên bàn nghị sự“. Nhưng ngay trong đoạn cuối của phần I. Nguyễn Đức B́nh lại viết:

             „Để bảo đảm chặt chẽ, có thể quy định trong tôn chỉ mục đích nội san là tất cả bài vở đều không được chống lại chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị và đường lối cơ bản của Đảng,…“

 

            Miệng vừa hô hào Đă đến lúc tất cả phải được đặt lên bàn nghị sự, tức là nói thẳng và nói thật mọi vấn đề đang có ư kiến khác nhau. Nhưng liền đó ông B́nh lại đặt nguyên tắc „không được chống lại chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng HCM!“ trong các cuộc thảo luận, tranh luận. Như vậy ông B́nh vẫn bắt mọi ngừơi phải coi các ư thức hệ và tư tưởng này như Thánh kinh, không cho phép ai được đụng chạm tới. Nghĩa là mọi ngừời phải chấp nhận tiếp tục từ A tới Z những quan điểm và tư tửơng của những vị này!

            Đ̣i hỏi trên của Nguyễn Đức B́nh rơ ràng phủ nhận hoàn toàn nguyên tắc mà ông B́nh vừa nêu ra là Đă đến lúc tất cả phải được đặt lên bàn nghị sự“ ! Vậy c̣n dân chủ ở đâu nữa để mọi ngừơi có thể thảo luận với nhau về những khác biệt về nhận thức?  Là nhà „đại lí luận“ và lí thuyết gia của Đảng, hẳn ông B́nh phải thấy ngay cái mâu thuẫn này, nhưng ông vẫn đưa ra. Điều này cho thấy tính ngụy biện và dân chủ đầu môi chót lữơi của Nguyễn Đức B́nh!

 

            Bởi v́, trong thực tế những khác biệt trong đảng và không nhất trí trong BCT nó có tên rơ ràng: Đó chính là chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng HCM! Những bế tắc chính trong Đảng và xă hội  ở VN hiện nay nằm hệ tại trong cái chủ nghĩa lỗi thời đă tan ră ở Liên xô và Đông Âu từ gần hai thập niên. Nhưng tại VN nó vẫn là Thánh kinh của nhóm bảo thủ độc tài và nhóm này đang cố t́nh bắt cả đảng và cả dân tộc phải ôm cái xác này mà thờ!

            Nay  ông B́nh vẫn muốn cấm tuyệt đối không cho phép đảng viên được động chạm tới các học thuyết  và tư tướng này th́ c̣n ǵ để nói và c̣n ǵ để „đặt lên bàn nghị sự“ nữa! Ông B́nh, lí thuyết gia của đảng,  đang mơ ngủ hay lại đóng màn kịch dân chủ?

 

 

„Phải làm sao Đảng thật trong sạch“ theo cung cách của Nguyễn Đức B́nh

            „Một là, phải làm sao Đảng thật trong sạch“ . Đây là một trong hai mục tiêu chính của Nguyễn Đức B́nh đă nêu ra ngay ở phần đầu trong bài góp ư với Đảng về Dự thảo của Đại hội 10. Nhưng giải pháp nào để làm sạch tệ trạng tham nhũng, lộng quyền và hà hiếp nhân dân của các tham quan từ trung ương tới các địa phương ?

            Một trong những giải pháp đề ra để phải làm sao Đảng thật trong sạch“ là ông B́nh chủ trương phải duy tŕ vai tṛ chủ đạo của kinh tế nhà nước, tức kinh tế quốc doanh. Nghĩa là ông B́nh đ̣i phải tiếp tục duy tŕ các Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) coi nó là đầu tầu trong kinh tế của VN. Việc này ông  B́nh chỉ lập lại đ̣i hỏi của Đỗ Mười, một thủ lănh của phe bảo thủ độc tài trong ĐCSVN hiện nay. Trong một bài dài đăng trên tờ Nhân dân vào 4. 11.05, chỉ vài ngày sau khi Hồ Cẩm Đào - Chủ tịch nước và Chủ tịch ĐCS Trung hoa chấm dứt chuyến thăm VN, Đỗ Mười kết án những ai đ̣i giải thể DNNN. (xem Âu Dưong Thệ, Đỗ Mười ngừơi có „quyền uy“ đang nói ǵ trong bài „Về định hướng XHCN trong xây dựng đất niước ta hiện nay“ trong: www.dcpt.org). Bài của Đỗ Mười được coi như pháo lệnh của phe bảo thủ tấn công vào những đ̣i hỏi của thành phần cấp tiến trong đảng, mà một trong những thủ lănh là cựu Thủ tướng Vơ Văn Kiệt.

            Trong thực tế ai cũng thấy các DNNN: 1. Chỉ làm ăn thua lỗ. 2. Ổ nuôi tham nhũng của những quan lớn. Nhưng Nguyễn Đức B́nh đă nhận định“

 

            „Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX viết:

 

            "Kinh tế nhà nước có vai tṛ quyết định trong việc giữ vững định hướng xă hội chủ nghĩa, ổn định và phát triển kinh tế, chính trị, xă hội của đất nước. Doanh nghiệp nhà nước... phải không ngừng đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả, giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế, làm công cụ vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô, làm lực lượng ṇng cốt, góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực hiện vai tṛ chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa, là chủ lực trong hội nhập kinh tế quốc tế". Tôi thấy giữa Nghị quyết rất đúng, rất hay như vậy với việc làm của chúng ta, với cả suy nghĩ của một số đồng chí xem ra xa nhau quá chừng, thậm chí dường như nói để mà nói hoặc tệ hơn: Nghị quyết một đằng làm một nẻo, ngược hẳn, đến mức có đồng chí nói kinh tế tư nhân là động lực, là nền tảng của nền kinh tế, của hội nhập thế giới.“

 

            Từ đó ông B́nh chủ trương phải tiếp tục theo đường lối „Kinh tế thị trừơng định hướng XHCN“ như hiện nay. Nghĩa là ĐCSVN vẫn độc quyền đất đai, ngân hàng…là những phương tiện căn bản trong hoạt động kinh tế và ĐCSVN vẫn được quyền tự do xây các Hotel, công ti,  xí nghiệp làm kinh tài cho đảng và không chịu một sự kiểm soát nào của pháp luật! Nguyễn Đức B́nh biết thừa rằng, 1. Từ trước tới nay mấy ngàn DNNN chỉ làm ăn thua lỗ đang tạo một gánh nặng rất lớn cho ngân sách và tiền thuế của nhân dân. 2. Các DNNN c̣n là ổ nuôi tham nhũng và vây cánh của các quan lớn thuộc nhiều ngành từ quân đội, công an, xây dựng, du lịch…Chính v́ thế, theo tài liệu của Tổ chức Trong sáng Quốc tế đă cho biết, VN đang là một trong những nước có tệ trạng tham nhũng nhất trên thế giới.

            Vậy nếu theo chủ trương duy tŕ vai tṛ chủ đạo của DNNN của Nguyễn Đức B́nh th́ làm sao „đảng thật trong sạch“ được? Nguyễn Đức B́nh muốn làm trong sạch đảng nhưng tại sao lại đ̣i phải củng cố các ổ tham nhũng? Như vậy ông B́nh đang chống tham nhũng hay đang t́m cách nuôi tham nhũng? Đề ra giải pháp này ông B́nh đang làm sao Đảng thật trong sạch“ hay cố t́nh để đảng ngập vào bùn lầy nước đọng của việc dùng tiền bạc để mua quan bán chức như đang phổ biến trong đảng và chính quyền hiện nay?

 

 

Khi Nguyễn Đức B́nh nói về độc lập tự chủ và sáng tạo trong lư luận!

            Phần cuối V. của bài, Nguyễn Đức B́nh tỏ ra quan tâm lo lắng là ĐCSVN đang không c̣n giữ độc lập tự chủ và sáng tạo trong lư luận“ :

            „Điều tôi băn khoăn, trăn trở ở chỗ: tư duy lư luận của chúng ta về chủ nghĩa xă hội lâu nay đă thật sự độc lập tự chủ hay chưa? đă thật sự sáng tạo trên mảnh đất Việt Nam hay chưa? Trung Quốc nói "chủ nghĩa xă hội mang đặc sắc Trung Quốc". Vậy Việt Nam đă thật sự có một lư luận và đường lối của ḿnh tiến lên CNXH trong thời kỳ quá độ hay chưa?
 

            Trước hết trong lĩnh vực tư duy kinh tế, phải chăng về cơ bản và đại thể chúng ta vẫn suy nghĩ trong cái khung lư luận của Đảng bạn  ĐCSTH]. Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, cả đến không ít khái niệm chính trị và về Đảng nữa, chẳng hạn vấn đề Đảng của ai, ai là đảng viên, rơ ràng cũng có t́nh h́nh đó. Đành rằng, Đảng bạn rất giàu kinh nghiệm (thành công, không thành công, chưa thành công) chúng ta có thể và cần chăm chú tham khảo, học hỏi, nhưng cũng phải thấy mỗi nước có "đặc sắc" riêng.“

 

            Qua đó ông B́nh muốn bộc bạch cho mọi ngừơi biết là, ông rất lo ngại sự lệ thuộc về tư tưởng và lí luận của nhóm lănh đạo CSVN trứơc việc nhập khẩu tư tưởng và lí luận của ĐCSTH trong nhiều lănh vực.  Nhưng ông B́nh đă cố lờ đi sự kiện là chính trong thời gian ông phụ trách công tác tư tưởng và khoa giáo, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương (1991-2001) cũng là thời ḱ Hà nội quay đầu về phương Bắc, phải cầu thân với Bắc kinh, sau khi Liên xô sụp đổ. Cũng thời gian này, trong tư cách là lí thuyết giả của đảng, Nguyễn Đức B́nh đă cho du nhập những quan điểm kinh tế thị trường dứơi chế độ độc đảng của TH, nhưng chỉ đổi cái tên là kinh tế thị trường định hướng XHCN cho có vẻ VN hóa một chút mà thôi!

 

            Trong giai đoạn đó không chỉ nô lệ trong lí luận và tư tưởng mà c̣n bán rẻ cả đất đai và lănh hải của VN. V́ cũng trong thời gian Nguyễn Đức B́nh đứng đầu lănh vực tư tưởng lí luận là lúc nhóm cầm đầu CSVN phải cầu ḥa với phương Bắc và phải  kí các Hiệp định biên giới (1999) và hải phận (2000) với Bắc kinh ! Trong suốt thời gian 10 năm đứng đầu công tác tư tưởng và lí luận không thấy ông B́nh lên tiếng lần nào chống lại những việc này. Ngược lại, ông c̣n là ngừơi bắc cầu để cho Nguyễn Phú Trọng mở những cuộc Hội thảo cấp cao về tư tưởng và kinh tế giữa hai ĐCSVN và ĐCSTH!

            Nay không c̣n giữ chức vụ ǵ chính thức Nguyễn Đức B́nh lại lên giọng yêu nước, độc lập và chỉ trích đàn em đang làm mất tính cách độc lập! Ông không dám nh́n nhận việc chính ông đă làm mất tự chủ độc lập cả trong tư tưởng, lí luận lẫn chủ quyền lănh thổ của đất nước trong suốt 10 năm, khi ông là lí thuyết gia của đảng! Điều này tự nó giải thích ư thức trách nhiệm và ḷng tự trọng của Nguyễn Đức B́nh như thế nào!

 

 

Bài của Nguyễn Đức B́nh tung ra để làm ǵ?

 

 

            Nói tóm lại. trong bài trên Nguyễn Đức B́nh đă lên tiếng đ̣i hỏi „dân chủ nội bộ“ trong đảng và tỏ rơ „lập trường“ rơ ràng như sau: 1. Chống quan điểm của các nhân sĩ dân chủ. 2. Chống những đ̣i hỏi của thành phần đảng viên cấp tiến trong đảng. 3. Đặc biệt nữa là ông ta c̣n vỗ ngực „đối lập“ cả với nhóm bảo thủ độc tài trong BCT hiện nay qua việc ông B́nh chỉ trích chủ trương để đảng viên được làm kinh tế tư nhân đă ghi trong Dự thảo của ĐH 10. Như vậy Nguyễn Đức B́nh tự xếp ḿnh vào nhóm „siêu bảo thủ“! Không những thế ông B́nh c̣n công khai phê b́nh nhóm cầm đầu hiện nay đă nô lệ cái đầu với phương Bắc!

            Câu hỏi chính đang được những người quan tâm đặt ra là, Nguyễn Đức B́nh và nhóm của ông ta theo đuổi dụng ư ǵ với bài trên vào thời điểm trước Hội nghị Trung ương (HNTU) 14 quyết định về nhân sự cho ĐH 10?

            Để trả lời câu hỏi này chúng ta cần kiểm điểm những t́nh h́nh chính trong thời gian gần đây, nhất là từ sau khi Ban Bí thư TUĐ công bố Dự thảo để nhân dân góp ư kiến trong một tháng từ 3.2.06 (kỉ niệm 76 năm thành lập ĐCSVN) tới 3.3.

 

            Ngay sau khi bản Dự thảo được công bố có một số nguồn tin từ trong TUĐ cho biết, sẽ có một nhân vật quan trọng cựu Ủy viên BCT thuộc nhóm bảo thủ sẽ góp ư công khai về việc này. Nhưng suốt trong ba tuần lễ đầu ngừơi ta không thấy một nhân vật nào của nhóm bảo thủ lên tiếng. Ngược lại, trong thời gian này những đóng góp ư kiến về bản Dự thảo có thể phân loại về quan điểm như sau:

 

1. Những nhân sĩ dân chủ ở trong nước: Ngay từ đầu tháng 2.06 nhiều nhà dân chủ như Lê Hồng Hà, Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê, Hoàng Minh Chính, Trần Mạnh Hảo, Phương Nam, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Chí quang…  đă công khai lên tiếng trên các đài phát thanh quốc tế RFA, RFI và BBC –v́ họ không được phép sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các báo và đài của chế độ- Thái độ chung rất rơ ràng của họ là không chấp nhận bản Dự thảo v́ nó vẫn chủ trương chế độ độc đảng, nguồn gốc của của mọi tệ trạng xă hội và đang làm tụt hậu đất nước. Những nhà dân chủ đ̣i hỏi phải thực hiện dân chủ đa nguyên, đa đảng, tự do báo chí…

 

2. Phe cấp tiến trong ĐCSVN: Trên một số tờ báo điện tử của chế độ cũng như trong một số thư gởi trực tiếp cho TUĐ, nhiều „cách mạng lăo thành“ kể cả cựu Thủ tướng Vơ Văn Kiệt, „Con hùm xám đường số 4“ Đặng Văn Việt…, một số cố vấn của thủ tướng Phan Văn Khải (nổi tiếng nhất là loạt bài của cựu Đại sứ Nguyễn Trung) cũng đ̣i phải đổi mới toàn bộ và nhanh chóng hơn và phải dân chủ hóa nội bộ đảng cũng như thanh lọc những phần tử tham nhũng và bất tài.

            Tiếp đó là một số cán bộ trung và cao cấp như TS Kim Văn Chính, Phó Viện trưởng Viện Quản lí kinh tế Trung ương, TS Vũ Phạm Quyết Thắng, Phó Tổng thanh tra Chính phủ và nhà báo trẻ tuổi Phan Thế Hải c̣n đi xa hơn đ̣i phải nh́n nhận sự thực là đang có những khác biệt quan điểm giữa đảng và nhân dân, phải để cho những quan điểm khác đựơc cùng đóng góp vào việc xây dựng đất nước.  TS Phan Đ́nh Diệu, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, c̣n nói thẳng là nếu khôn ngoan th́ ĐCSVN nên tự đổi thành một đảng dân chủ xă hội và nên chấp nhận chế độ dân chủ đa nguyên!

 

            Ngoài ra, trong thời gian này c̣n có rất  nhiều ư kiến đóng góp của các giới  trẻ, sinh viên ở trong nước cũng lên tiếng đ̣i phải có những tư duy mới và nhân sự mới th́ mới đưa đất nước ra khỏi độc tài, tham nhũng và tụt hậu.

 

            Nói một cách chung, suốt từ đầu tháng 2.06 phe bảo thủ trong BCT, tác giả của bản Dự thảo, đă phải chịu trận trước những đ̣n tấn công của nhiều phía. Trong đó đáng kể nhất là thành phần cấp tiến trong ĐCSVN, từ  những nhân vật đă về hưu tới cả những chuyên viên trung và cao cấp đang tại chức. Suốt trong thời gian này phía ủng hộ bản Dự thảo trở nên lép vế, lúng túng và bị động.

 

            Chính vào thời điểm này bài của Nguyễn Đức B́nh trên đây đă được tung ra trên tờ Nhân dân vào 23. 2. 06. Mặc dầu ông B́nh đă viết bài này từ tháng 1.06 (có lẽ sau HNTU 13). Như phần trên đă phân tích, trong bài này Nguyễn Đức B́nh được cho đóng vai tṛ của ngừơi „siêu bảo thủ“. Tức là ông ta không chỉ chống phe cấp tiến trong đảng mà c̣n chống cả nhóm bảo thủ trong BCT, tác giả bản Dự thảo.

 

            Những ngừơi theo dơi nội t́nh ĐCSVN đều biết rằng, Đỗ Mười và Lê Đức Anh là hai thủ lănh chính của phe bảo thủ độc tài. Tuy không c̣n giữ một chức vụ nào, nhưng như Vơ Văn Kiệt cho biết, hai nhân vật này là những ngừơi vẫn có „quyền uy“ rất lớn và đang chỉ huy nhóm bảo thủ độc tài trong BCT. Từ trước tới nay Nguyễn Đức B́nh vẫn được coi là ngừơi thân tín của hai nhân vật trên.  Như vậy phải thấy rơ ba nhân vật này, nếu không phải là tác giả th́ cũng là mụ đỡ của bản Dự thảo của ĐH 10 vừa được công bố từ đầu tháng 2 gọi là „để xin ư kiến của nhân dân“! Như vậy có nghĩa là Nguyễn Đức B́nh đă biết tỏng teo nội dung bản Dự thảo từ lúc sơ thảo!

 

            Nay thấy phe ḿnh bị dư luận nhiều phía tấn công tới tấp, nên Đỗ Mười và Lê Đức Anh để Nguyễn Đức B́nh, từng là lí thuyết gia của đảng, tự choàng cho ḿnh cái áo „siêu bảo thủ“, không chỉ chống phe cấp tiến trong đảng mà c̣n „chống“ cả phe bảo thủ trong BCT nữa. Sau khi bài của Nguyễn Đức B́nh được phổ biến rộng răi th́ dư luận trong đảng sẽ thấy có ít nhất ba khuynh hướng khác nhau:

            1. Thành phần cấp tiến đ̣i phải dân chủ hóa nội bộ đảng và sửa lại toàn bộ bản Dự thảo .

            2. Nhóm bảo thủ trong BCT, tác giả của bản Dự thảo.

            3. Nhóm „ siêu bảo thủ“ Đỗ Mười và Lê Đức Anh để cho Nguyễn Đức B́nh, từng là lí thuyết gia của chế độ, lên tiếng „chống“ cả nhóm bảo thủ trong BCT!

 

            Nay chỉ c̣n ít ngày trước HNTU 14, trong đó phải quyết định hai vấn đề quan trọng về nhân sự và đường lối cho ĐH 10, các ủy viên TUĐ sẽ phải suy nghĩ để lấy quyết định „dân chủ“ giữa ba giải pháp trên!

 

            Trong hoàn cảnh hiện nay ngừơi ta có thể dự đoán là, những ủy viên TUĐ về dự HNTU 14 nói riêng và thành phần đảng viên c̣n lưỡng lự đang chiếm đa số trong đảng sẽ suy nghĩ giữa ba giải pháp: cấp tiến, bảo thủ và „siêu bảo thủ“. Thành phần này sẽ dễ hướng về giải pháp trung dung hơn, giữa cấp tiến và „siêu bảo thủ“, như vậy giải pháp của phe bảo thủ trong BCT hiện nay sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn!  Nghĩa là bản Dự thảo sẽ được chấp nhận trong HNTU 14.

            Một khi bản Dự thảo được chấp nhận c̣n có nghĩa là, giải pháp nhân sự của phe bảo thủ sẽ tiếp tục chiếm thượng phong. Khi đó phe bảo thủ không những duy tŕ và củng cố thêm quyền hành, mà phe “siêu bảo thủ“ cũng không sợ ai đụng đến chân lông của họ được!

 

            Quả thật đây là một „khổ nhục kế“ rất diệu kế!   Diệu kế ở chỗ, nó không những giải quyết được những đ̣n tấn công của những ngừơi cấp tiến trong đảng và cả những ngừơi dân chủ ở ngoài đảng, đồng thời c̣n thể hiện một tinh thần rất ư là „dân chủ“.  V́ rằng, các Ủy viên tham dự HNTU 14 sắp tới và các đảng viên trong các tuần lễ vừa qua đă được mắt thấy tai nghe cả ba khuynh hướng rất tự do trên các báo và đài, nay mọi ngừơi sẽ tự suy nghĩ và quyết định dân chủ giữa ba lập trường này!

 

            Không những thế, phe bảo thủ có lẽ đang khoan khoái chuẩn bị công bố kết quả cuộc đóng góp ư kiến của nhân dân vào Dự thảo của ĐH 10. Họ sẽ tuyên bố công khai là đảng viên và nhân dân đă đóng góp ư kiến tích cực cho bản Dự thảo, nhưng ư kiến chung của „đa số“ đảng viên cũng như nhân dân là không thể theo dân chủ cực đoan, cũng không thể dân chủ hóa nội bộ vô nguyên tắc, đồng thời cũng không thể quay ngược bánh xe lịch sử!

 

            Do đó, trong những ngày tới với những lập luận và dẫn chứng trên đây, nhóm bảo thủ độc tài sẽ hồ hởi tuyên bố trước dư  luận VN và quốc tế là, họ đă lắng nghe đầy đủ các ư kiến của nhiều giới, từ trong tới ngoài đảng. Nghĩa là họ đă hành động và quyết định rất dân chủ!

            Đấy là ư đồ của diệu kế „khổ nhục kế“ mà Nguyễn Đức B́nh đă phải đứng ra làm vai tṛ ngừơi „siêu bảo thủ“ để mong cứu nhóm bảo thủ độc tài trong HNTU 14.    

            Liệu kế hoạch dân chủ cuội này có đánh lừa được đảng viên và nhân dân không và có thực sự cứu nhóm bảo thủ độc tài tham nhũng không?♣

  

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

 

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục