DC&PT - Thời Sự 2006

 

 

ĐẠI HỘI 10 ĐI VỀ ĐÂU?

 

HAI TIỀN ĐỀ CHÍNH

TRONG DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA ĐẠI HỘI 10 LÀ :

KINH TẾ THỊ TRỪỜNG XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ DÂN CHỦ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA!

 

NÓ ĐĂ VÀ ĐANG ĐƯA ĐẤT NƯỚC ĐI VỀ ĐÂU? NGƠ RA NHƯ THẾ NÀO?

 

 

LTS: Phần chính bài dứơi đây đă được tŕnh bày trong cuộc Hội luận do nhà báo Việt Hùng, đài RFA tổ chức, cùng với Đại tá Phạm Quế Dương, một nhân sĩ dân chủ ở trong nước. Cuộc hội luận đă được truyền đi trong hai ngày 11. và 13.2.06.

 

ÂU DƯƠNG THỆ

 

            Căn cứ theo bản Dự thảo Báo cáo Chính trị tŕnh ĐH 10 vừa được công bố th́ rơ ràng hai tiền đề chính mà những ngừơi cầm đầu chế độ CSVN đang sử dụng để xây dựng chế độ trong giai đoạn „Đổi mới“ từ 20 năm qua về chính trị„Dân chủ Xă hội chủ nghĩa“ (DCXHCN) và về kinh tế„Kinh tế thị trường định hướng XHCN“ (KTTTĐHXHCN) sẽ tiếp tục được dùng trong nhiệm ḱ 5 năm tới.  Nội dung cốt lơi của hai tiền đề này là, chỉ có một đảng duy nhất –tức ĐCSVN- vẫn chỉ huy độc đoán và nắm toàn bộ mọi sinh hoạt chính trị và kinh tế ở VN.

            Kết quả của nó là,  tuy có một số tiến bộ trong kinh tế so với giai đoạn theo mô h́nh kinh tế XHCN lạc hậu theo kiểu hợp tác xă trong nông nghiệp và quốc doanh trong công nghiệp. Nhưng mô h́nh xây dựng đất nước theo kiểu cho mở một phần trong kinh tế, nhưng vẫn đóng kín mặt chính trị như hai tiền đề trên đây đang đưa đất nước vào nhiều vấn nạn rất lớn từ chính trị, kinh tế, xă hội, giáo dục…Không những thế nó c̣n đẩy ĐCSVN vào những bế tắc, xung khắc nội bộ và có thể dẫn tới phân hóa, tê liệt!

            Cụ thể như các tệ trạng mua quan bán tứơc, tham nhũng, lăng phí ngày càng trở thành bất trị; sự chênh lệch giầu nghèo giữa các thành phần trong xă hội ngày càng gia tăng; bệnh quan liêu đang trở nên rất nghiêm trọng khiến cho nhân dân bị tước các quyền tự do dân chủ căn bản. Trong khi ấy các quan càng lớn th́ càng tham to, cả quyền lẫn tiền, khiến cho kỉ cương, luật pháp trở thành một mớ giấy lộn.  Tất cả những việc này đang trở thành một căn bệnh nan giải của xă hội VN hiện nay và tạo nên những xung đột ngày càng trầm trọng trong Trung ương đảng. Trong Dự thảo Báo cáo Chính trị (DTBCCT) cũng đă phải nh́n nhận:

            “T́nh trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, thiếu trung thực và tệ quan liêu, tham nhũng, lăng phí, sách nhiễu trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng. Nhiều tổ chức cơ sở đảng thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh. Công tác tư tưởng c̣n thiếu tính chiến đấu, tính thuyết phục. Công tác lư luận chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi mới. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác tổ chức cán bộ trên một số mặt c̣n yếu kém. Chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao. „

            Vậy th́ tại sao hai tiền đề này, tức „KTTTĐHXHCN và DCXHCN“  trứơc sau vẫn coi là nền tảng, kim chỉ nam để xây dựng đất nứớc trong giại đoạn sắp tới? Nếu những ngừơi bảo thủ có thế lực trong nhóm lănh đạo hiện nay cứ khư khư như thế th́ họ sẽ đưa đảng về đâu?

 

 

I. KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HỨƠNG XĂ HỘI CHỦ NGHĨA

 

Để đi sâu vào từng vấn đề quan trọng, trước hết chúng ta phân tích về nội hàm „KTTT ĐHXHCN“. Trong thực tế th́ tiền đề về kinh tế này có những đặc điểm ǵ và nó đă được những người cầm đầu chế độ thực hiện như thế nào trong suốt 20 năm qua ở VN?

           

Trước khi bàn về nội dung của cụm từ„KTTT ĐHXHCN“ thiết tưởng cần biết ư nghĩa và nguồn gốc cụm từ này. Vào cuối thập niên 80 khi Gorbatschow cải tổ sâu rộng ở Liên xô và cắt viện trợ cho VN th́ ban lănh đạo CSVN lúc đó vô cùng lo lắng. Họ nói là vào thời đó thế của họ như sợi chỉ treo ngàn cân! Thành thử bắt buộc họ phải mở con đường thoát là bỏ mô h́nh kinh tế XHCN, như giải thể hợp tác xă nông nghiệp, cho tư nhân làm kinh tế và nhất là kêu gọi tư bản nứơc ngoài vào đầu tư.  V́ thế họ đă phải chọn đường lối KTTT. Nhưng mặt khác, trước sau họ vẫn cố gắng duy tŕ chế độ độc đảng. Tuy nhiên, nếu nói KTTT dưới chế độ độc đảng th́ ngửi không được. Thành thử ra họ đă chọn một thuật ngữ mới là KTTT theo ĐHXHCN, rồi ít năm sau gọi đơn giản lại là KTTT ĐHXHCN. Tuy có đổi thuật ngữ, nhưng nội dung không có ǵ thay đổi, KTTT ĐHXHCN có nghĩa là nền KTTT do một đảng duy nhất chỉ huy! Thành thử ra nền kinh tế của VN hiện nay có một số đặc tính:

  1. Các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) như các Tổng công ti 90, 91 vẫn nắm chủ đạo hoạt động kinh tế, các DNNN được hưởng ưu đăi cấp vốn, tín dụng và sử dụng đất đai.
  2. Đảng CSVN được quyền tự do kinh doanh, lập những cơ sở kinh tài mà luật pháp không được quyền kiểm soát.
  3. Tuy bị bó buộc phải để cho tư nhân kinh doanh và tư nhân nước ngoài vào làm ăn, nhưng mọi việc đều do ĐCS quyết định độc đoán, tùy tiện.

 

 

Sau 20 năm thực hiện, đường lối KTTTĐHXHCN đă sinh sản ra những mâu thuẫn và bức xúc nào?

 

            Nếu theo dơi lịch sử phát triển của nền KTTT trên thế giới trong mấy thế kỉ trở lại đây th́ sẽ thấy rằng, nó chỉ tốt đẹp và mang lại lợi ích cho toàn xă hội, nếu nó được pháp triển trong một khung chính trị hợp lí, tức là một định chế chính trị minh bạch và công bằng . Nếu không th́ nó sẽ là nguồn gốc của bóc lột, tham nhũng, đàn áp và những tội phạm lớn  khác của những phe có quyền lực và tiền của!                 

 

            Chúng ta đều biết một số qui luật căn bản của một nền KTTT tiến bộ mà nhiều nước dân chủ đa nguyên đang áp dụng là tự do cạnh tranh, độc lập và b́nh đẳng. Ngoài ra c̣n có các cơ chế độc lập kiểm soát và chế tài nếu các doanh nghiệp vi phạm các qui luật trên. Trong việc này các nước dân chủ đa nguyên đă tự học hỏi v́ nhân dân họ đă phải trả giá rất đắt của thời ḱ KTTT ban đầu, c̣n gọi là thời ḱ kinh tế tư bản rừng rú của vài thế kỉ trước. Khi ấy chỉ có tự do cạnh tranh được tôn  trọng, nhưng vắng bóng qui luật độc lập và b́nh đẳng trong kinh doanh, đồng thời các cơ quan kiểm sóat và chế tài đều nằm độc quyền trong tay các vua chúa, sau đó là các nhà tư bản tài phiệt!  Kinh tế tư bản rừng rú đă đẻ ra t́nh trạng cá lớn nuốt cá bé và cuối cùng đi đến độc quyền của những nhà tài phiệt và những ngừơi có quyền lực.

 

            Sinh hoạt kinh tế ở VN hiện nay giống hệt như thời ḱ KTTB rừng rú này. V́ ĐCSVN nắm độc quyền trong ngân hàng và đất đai, hai nguồn vốn căn bản trong kinh doanh, và các DNNN, tức là của ĐCSVN, nắm chủ đạo. Không những thế, ĐCSVN –mà trong thực tế chỉ một vài ngừơi có thế lực nhất trong BCT- nắm độc quyền trong chính phủ, quốc hội, ṭa án và báo chí cho nên những nguyên tắc chính để cho một nền KTTT phát triển lành mạnh hoàn toàn không có, như tự do cạnh tranh, độc lập và b́nh đẳng trong khuôn khổ một chế độ dân chủ đa nguyên pháp trị với những cơ chế kiểm soát và chế tài minh bạch và nghiêm túc.

 

            V́ thế nền kinh tế VN hiện nay không có cạnh tranh lành mạnh, các DNNN được độc quyền và ưu đăi, c̣n các xí nghiệp tư nhân bị lép vế, bị thiệt tḥi.  T́nh h́nh này đă được TS Lê Đăng Doanh xác nhận và mới đây nhà báo và chuyên viên kinh tế c̣n trẻ tuổi Phan Thế Hải cũng đă nói rất rơ.

 

 

Hậu quả của nó đang tác hại lên xă hội VN hiện nay như thế nào?

 

Theo qui luật chính trị và kinh tế, độc quyền là mụ đỡ của độc đoán, lộng quyền và tham nhũng. Chính sách duy tŕ các DNNN làm chủ đạo trong nền kinh tế và để cho ĐCS tự do hoạt động kinh tài với vốn của nhân dân và đứng trên pháp luật đă dẫn tới rất nhiều hậu quả vô cùng tại hại không chỉ trong kinh tế mà cả trong toàn bộ xă hội và kỉ cương đất nước:

 

1. Trong những năm vừa qua mấy ngàn DNNN làm ăn thua lỗ lớn nhưng vẫn được vay tiền của ngân hàng, tức là tiền của của nhân dân. Các DNNN c̣n được coi là chỗ các quan lớn dung túng bộ hạ. Thành thử ra đă có những nghị quyết của Trung ương đảng đ̣i phải giải thể hoặc cổ phần hóa các DNNN làm ăn thua lỗ. Nhưng mỗi lần như vậy th́ Đỗ Mừơi, ngừơi được Vơ Văn Kiệt gọi là có „quyền uy“ rất lớn đang giật giây Bộ chính trị (BCT), đă t́m cách chống lại. Cụ thể như bài của ông ta trên tờ Nhân dân đầu tháng 11.05 đ̣i phải tiếp tục duy tŕ và tăng cường DNNN!  Các ông lớn cho thân nhân, vây cánh vào giữ những chỗ béo bở trong các công ti DNNN. Đây vừa là những ổ tham nhũng và cũng là những trung tâm cấu kết bảo vệ quyền hành của một nhóm ngừơi bất kể tới pháp luật và những thiệt hại rất to lớn cho nhân dân.

 

2. Các doanh nghiệp tư nhân bị thiệt tḥi lớn, không thể vay muợn vốn ở các ngân hàng nhà nước, không được mua đất đai, trụ sở kinh doanh với giá thuận lợi. Các luật pháp bất b́nh đẳng đối với các hoạt động kinh tế tư. Không những thế, muốn cho công việc chôi chẩy các doanh nhân đều phải hối lộ các quan ở nhiều cấp và nhiều ngành khác nhau. Đấy là chưa kể chủ trương „định hướng XHCN“ trong kinh tế tạo lên những tâm lí bất an „vỗ béo để làm thịt“, khiến nhiều ngừơi sợ rằng những biện pháp cưỡng bách đổi tiền, tịch thu tài  sản của giai đoạn „đánh tư sản mại bản“ của thập niên 70 và 80 có thể được tái lập.

            Tất cả những lí do này đă làm nản ḷng và làm cho nhiều ngừơi có vốn hoặc có tài kinh doanh không dám nhẩy vào làm ăn. Cho nên sau 30 năm VN vẫn vắng bóng một tầng lớp doanh nhân có tŕnh độ và vốn liếng lớn làm cơ sở căn bản cho một sự phát triển kinh tế mạnh mẽ và bền vững.

 

3. V́ thế sau 30 năm kinh tế VN vẫn bị tụt hậu. Chính trong Dự thảo BCCT cũng phải nh́n nhận việc này.  Nhiều chuyên viên kinh tế và nhân sĩ dân chủ ở trong nước đă đặt vấn đề rất đúng là: Nếu so sánh suất phát điểm về kinh tế của VN với nhiều nứơc trong khu vực th́ tại sao 30 năm trước đây nhiều nứơc trong khu vực cũng chỉ có tŕnh độ phát triển kinh tế ngang ngửa với VN, nhưng nay nhiều nước đă vượt qua VN nhiều lần, lợi tức đầu ngừơi ở một số nứơc trong khu vực đă lên cả trên 10.000 USD /năm. Trong khi đó lợi tức đầu ngừơi ở VN chỉ chừng gần 500 Mĩ kim/năm. Như vậy để thấy rằng áp dụng đường lối KTTT ĐHXHCN do một đảng độc quyền không thể giải quyết được mục tiêu dân giầu nước mạnh như trong Dự thảo BCCT đă đề ra!

                                                                                                                       

 

 

II. DÂN CHỦ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA

 

Tiền đề nền tảng thứ hai mà nhóm lănh đạo bảo thủ độc tài trong ĐCSVN đang dùng làm cơ sở để xây dựng đất nước là DCXHCN. Vậy th́ nội hàm của nó trong thực tế như thế nào?

 

            Trước hết chúng ta cũng nên hiểu nội dung cụm từ DCXHCN là ǵ.

1.Đó là một thứ „dân chủ“ theo lối ban phát trong một chế độ độc đảng. Nghĩa là, nhóm lănh đạo giữ cái quyền ban phát cho ngừơi dân một số quyền dân chủ; nhưng với nội dung ra làm sao, tới mức độ nào…đều do một nhóm ngừơi có quyền thế nhất của đảng tự độc quyền định nghĩa và giải thích tùy tiện. Điều này chúng ta thấy rất rơ trong sinh hoạt chính trị, luật pháp ở VN hiện nay.

 

2. Tính không minh bạch và không công bằng của luật pháp: Tuy Hiến pháp có qui định một lô các quyền tự do của công dân, nhưng mỗi khi thấy nguy hiểm th́ họ lại lấy lí do này hay lí do khác để vô hiệu hóa các quyền này. Chẳng hạn, ai thực hành quyền tự do ăn nói, tự do tư tưởng và tự do báo chí có ghi trong Hiến pháp, nhưng nếu chống hoặc đi khác với quan điểm chính thống th́ bị kết án ngay là „chống Cách mạng“…và sẽ bị tù hoặc bị theo dơi…Nếu sau này v́ áp lực quốc tế họ có được tha, nhưng lại bị quản thúc tại gia hầu như vô hạn!

 

3. Các cơ cấu tổ chức xă hội đều nằm độc quyền trong một đảng duy nhất. Trong Dự thảo BCCT đă nói rơ là ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp không có độc lập mà chỉ có phân công và dưới sự chỉ huy trực tiếp của ĐCSVN, trong thực tế là chỉ có một vài ngừơi trong BCT có quyền sinh sát….Cơ chế tổ chức và vận hành quyền lực của đất nước như thế tất nhiên sẽ dẫn tới bao biện, tập trung quyền hành vào tay một vài ngừơi và từ đó phát sinh lộng quyền…

 

            Trái với chế độ DCXHCN, trong các xă hội dân chủ đa nguyên tự do dân chủ không phải là sự ban phát của đảng  cầm quyền, mà đó là những quyền căn bản, trong xă hội ai cũng phải nh́n nhận và thực hành. Chính phủ, quốc hội, ṭa án đều có nhiệm vụ thực thi nghiêm minh. Các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp hoàn toàn độc lập và b́nh đẳng với nhau, ngoài ra tự do báo chí là quyền rất căn bản. Nếu tổng thống hay thủ tướng vi phạm pháp luật th́ đều có thể bị cách chức, kể cả bị tù. Những việc này ai cũng đă thấy ở các nước dân chủ đă có truyến thống như Mĩ và nhiều nước trong EU, một số các nước mới dân chủ cũng nghiêm minh như vậy, chẳng hạn như Đại Hàn…

 

Hệ thống DCXHCN đă tạo ra những mâu thuẫn nào  cho đất nước?

 

            V́ tổ chức nhà nước theo chế độ độc đảng từ mấy  chục năm qua theo mô h́nh DCXHCN, cho nên trong xă hội đă tích lũy rất nhiều mâu thuẫn và nghịch lí:

1. Độc đảng đă dẫn tới độc quyền không chỉ trong chính trị, mà c̣n cả trong kinh tế, giáo dục, tôn giáo…

2. Ai đă có quyền trong tay th́ đều muốn có quyền hành nhiều hơn và muốn dùng quyền đó để thu vén tiền bạc cho riêng ḿnh.

3. Chế độ độc đảng đă được thực hiện hơn nửa thế kỉ ở VN, nay những độc hại của nó đă  tích lũy đến mức độ vô cùng nguy hiểm là quyền hành của nhân dân đă bị một số ngừơi thoán đoạt và hành xử như những băng đảng Mafia! 

 

            Đây là những mâu thuẫn chính giữa nhân dân và nhóm độc quyền. Những quyền tự do dân chủ cản bản của ngừơi dân đă bị tước đoạt. Những mâu thuẫn giữa nhân dân và nhóm độc tài ngày càng sâu sắc và kịch liệt hơn!...

 

Hậu quả của nó đang tác hại như thế nào đến xă hội VN hiện nay?

 

            Hậu quả của chế độ DCXHCN ở VN hiện nay là:

1. Sự lộng quyền của một vài nhân vật ngày càng lớn và càng lộ liễu. Nó không chỉ giới hạn trong nội bộ đảng mà c̣n phát triển toàn điện trong chính phủ, quốc hội và mọi tổ chức khác của chế độ. Chẳng hạn, Điều lệ đảng qui định Đại hội đảng toàn quốc là cơ quan cao nhất và trong thời gian giữa hai ḱ Đại hội th́ Ban chấp hành Trung ương (BCTTU) là cơ quan quan trọng nhất. Nhưng thực tế th́ BCT lại đứng trên BCTTU. Và không phải toàn bộ 14 Ủy viên BCT hiện nay đều có cái quyền sinh sát, mà chỉ có vài ba ngừơi có cái quyền này mà thôi!           Hậu quả của sự lộng quyền là những vụ vi phạm điều lệ đảng rất nghiêm trọng, như vụ Tổng cục 2, vụ T4, vụ Sáu Sứ… mà tướng Vơ Nguyên Giáp, v́ vẫn c̣n tin vào những người lănh đạo, đă gởi thư tố cáo tới BCHTU và BCT, nhưng đă bị một vài người có quyền lực coi thường, khoanh lại hàng bao nhiêu năm nay. V́ việc này đụng chạm tới Đỗ Mười và Lê Đức Anh là hai ngừơi có „quyền uy“ rất lớn.

 

2. Hậu quả tai hại và rất nguy hiểm của chế độ DCXHCN là các chức vụ quan trọng trong nhà nước, chính phủ, quốc hội ...không theo tiêu chuẩn tài đức, khả năng như là những nguyên tắc trong càc xă hội dân chủ đa nguyên, mà lại chỉ rơi vào một vài ngừơi có thế lực nhất và từ đó họ sẽ theo cách mua quan bán tước để giữ độc quyền.

 

3. Như thế th́ quyền tham gia của nhân dân vào công cuộc xây dựng đất nước bị cản trở nghiêm trọng. Nghĩa là DCXHCN không thể huy động được tài năng và sức lực của nhân dân. Do đó đất nước không thể phát triển nhanh được!

 

III.  KTTT ĐHXHCN và DCXHCN đang gây ra nhiều mâu thuẫn gay gắt cho xă hội VN và những bế tắc cho chế độ.

Vậy nếu tiếp tục áp dụng hai tiền đề này như theo Dự thảo Báo cáo chính trị của ĐH 10 th́ tương lai VN sẽ đi về đâu?

Có cách nào giải quyết được những mâu thuẫn và bế tắc này ?

            Chế độ độc tài theo mô h́nh DCXHCN đă tác hại khủng khiếp như thế nào cho nhân dân th́ ai cũng đă thấy trong hơn nửa thể kỉ qua. Không những thế, chế độ KTTT ĐHXHCN đă được áp dụng 20 năm nay ở VN c̣n tạo dựng thêm nhiều phương tiện cho một nhóm độc tài có tiền bạc và phương tiện để củng cố và mở rộng quyền lực.  Nay sự nguy hiểm của họ không chỉ c̣n giới hạn trong quyền lực chính trị. Nhờ có tiền bạc và phương tiện do sự độc quyền của KTTT ĐHXHCN và sự cắt xén các nguồn viện trợ của bên ngoài  nên nhóm bảo thủ độc tài đang tích lũy của cải và tiền bạc và muốn dùng nó để kéo dài cuộc sống vinh thân ph́ da. Cho nên một điều rất rơ ràng là nhóm này đang biến các cơ quan của nhà nước, các tổ chức của đảng trở thành những nơi phục vụ quyền hành, lợi lộc cho bản thân, gia đ́nh và vây cánh. Họ c̣n dùng quyền hành để đàn áp những ngừơi chống đối, kể cả những đảng viên và cán bộ c̣n có ḷng và tính tự trọng và họ cũng dùng tiền bạc để mua chuộc những ngừơi làm vây cánh, làm tê liệt và vô hiệu hóa tất cả Điều lệ đảng và pháp luật…

            KTTT lành mạnh là một hệ thống mở, thoáng. Chế độ độc tài là một hệ thống đóng, bịt. Hai hệ thống này như nước với lửa không thể chung sống với nhau được. Nhưng hệ thống KTTT ĐHXHCN mà họ thực hiện suốt 20 năm qua không phải là KTTT lành mạnh phục vụ quyền lợi của đa số nhân dân và phát triển đất nước. Hệ thống KTTT ĐHXHCN đang thực hiện ở VN chỉ có mục tiêu chủ yếu để cứu văn chế độ và củng cố quyền lực của nhóm độc tài. Thành thử nó đă dẫn tởi nhiều hậu quả vô cùng nguy hiểm và tai hại cho nhân dân và đất nước, như đă tŕnh bầy ở các phần trên.

            Hiện nay t́nh h́nh kinh tế và chính trị của VN đă đạt tới một điểm vô cùng nguy hiểm; trong đó nó có một đặc điểm là, nếu muốn tiến lên phía trước, muốn giải quyết nạn lộng quyền, chấm dứt  tụt hậu và muốn bài trừ các tệ trạng tham nhũng và lành mạnh hóa xă hội th́ không thể đi tiếp tục con đường cũ hiện nay theo mô h́nh DCXHCN và KTTT ĐHXHCN.  Rất nhiều nhiều cán bộ, đảng viên đă nh́n thấy việc này và như mọi ngừơi biết, ngay trong Dự thảo BCCT cũng xác nhận là đang có khuynh hướng khác nhau ngay ở trong TUĐ.

            Như chúng ta đă phân tích, con đường hiện nay với KTTT ĐHXHCN và DCXHCN đang đi vào bế tắc và tạo những mâu thuẫn không lối thoát cho đất nước. Bởi v́ những mâu thuẫn và bế tắc này nằm ngay chính trong hệ thống của chế độ, tức là hệ thống của một chế độ độc đảng!

 

            Đối với những ai đang c̣n tin rằng, chỉ cần kêu gọi ḷng tự trọng của những ngừơi cầm quyền th́ độc tài, tham nhũng sẽ biến mất, xin hăy thành thực với chính ḿnh và nh́n thẳng vào thực trạng của chế độ:

  1. Từ trước tới nay ở trong Đảng đă có cán bộ nào có  chức có quyền tự khai đă tham nhũng và nhũng nhiễu nhân dân?
  2. Nếu bảo rằng, phải dùng luật pháp nghiêm khắc để bài trừ các quan tham nhũng, nhưng thử hỏi các quan tham nhũng có thể làm quan ṭa chống tham nhũng được không?

 

            Những sai lầm và các tệ trạng xă hội của VN hiện nay nằm chính trong hệ thống tổ chức cơ chế chính trị, kinh tế, xă hội của đảng độc tài. Nếu nguyên nhân là do hệ thống th́ phải thay đổi hệ thống chứ không thể làm công việc găi ghẻ ngoài da được!

 

            Trong t́nh h́nh VN hiện nay và trong bối cảnh toàn cầu hóa mà trào lưu dân chủ đang chủ động, chúng ta có thể thay đổi hệ thống chính trị và kinh tế không nhất thiết phải dùng bạo lực cách mạng. Lịch sử trên 50 năm qua đă chứng minh rằng, bạo lực cách mạng là ḥan toàn sai lầm và vô cùng nguy hiểm. Nó chỉ tạo ra giết hại, thù hận và đổ vỡ! Trong hoàn cảnh của VN hiện nay và trong bối cảnh toàn cầu hóa đang có những điều kiện địa lợi nhân ḥa để làm một cuộc chuyển đổi hệ thống chính trị và kinh tế trong ḥa b́nh, như đă từng diễn ra trong nhiều nước cộng sản ở Đông Âu trong thập niên 90… Tại sao có thể làm được như vậy?

 

            Chúng ta cần nhận rơ rằng, hiện nay nhóm bảo thủ độc tài đang lộng quyền và tham nhũng trong ĐCSVN chỉ mạnh bề ng̣ai mà thôi, thực tế là họ đang bị mất thế và bị cô lập ngày càng nghiêm trọng. Trong thời gian vừa qua, nhiều lăo thành cách mạng, các tướng lănh và rất nhiều cán bộ đảng viên c̣n biết tự trọng và ư thức trách nhiệm đă công khai tố cáo các tham quan.  Họ đă tỏ rơ sự khinh thường và thấy đă đến lúc không thể sống chung được nữa với nhóm bảo thủ độc tài đang lộng quyền và tham nhũng. Trong khi ấy nhiều chuyên viên, nhà báo, nhà văn cũng đă thấy không thể im lặng đồng lơa với những kẻ đầy quyền lực nhưng bất tài đă bán lương tâm cho tiền bạc và danh vọng, bất kể tới quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân. Cả các công nhân cũng không c̣n biết sợ. Nhiều cuộc đ́nh công bộc phát của trên 40.000 công nhân gần đây để bảo vệ quyền lợi lao động chính đáng đă là những tín hiệu về sự mất quyền uy của nhóm lănh đạo.

 

            Những sự kiện này đă cho thấy, nhóm bảo thủ độc tài đang bị mất uy tín, bị khinh rẻ và đă tới lúc chẳng c̣n mấy ai sợ họ nữa! Nhóm bảo thủ độc tài đang bị cô lập và chống đối ở trong nước. Trên b́nh diện quốc tế họ cũng đang phải đối đầu với những đ̣i hỏi về nhân quyền, tự do tôn giáo … của dư luận các nước dân chủ đa nguyên. Cụ thể như quyết định của chính phủ và quốc hội Mĩ xếp chế độ CSVN vào những nước „phải quan tâm đặc biệt“ v́  vi phạm tự do tôn giáo và Nghị quyết mới đây của Nghị hội Âu châu đă kết án những tội ác của chế độ Cộng sản trên thế giới…

 

            Do đó con đừơng xây dựng đất nước một cách vững bền phải là con đường dân chủ đa nguyên, tức là VN phải đi theo KTTT trong chế độ chính trị dân chủ đa nguyên.

 

            Nếu những ngừơi lănh đạo CSVN trong khóa 10 sáng suốt và dám vựơt ra khỏi cái bóng của ḿnh th́ họ phải có can đảm thay đổi cả hệ thống, chứ không thể chỉ sửa chữa vụn vặt. Nếu làm được như thế th́ họ sẽ cứu ngay cho đảng và cho họ nữa. Bởi v́ chúng ta đang sống trong thời ḱ toàn cầu hóa, trong đó trào lưu dân chủ đa nguyên đang trở thành một trào lưu chính trên thế giới! Nhân dân VN và một phần lớn đảng viên, cán bộ tiến bộ cũng đang đồng ḷng và dứt khoát quyết t́m một lối thoát ra khỏi chế độ độc tài!

 

            Nhưng nếu họ không thức tỉnh, vẫn khư khư bám vào hai tiền đề sai lầm và lỗi thời là KTTT ĐHXHCN và DCXHCN th́ họ không thể khẳng định được tương lai của ḿnh!♣

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục