Thân  chào  các  bạn vào thăm  trang  Web  của  Hiệp Hội  Dân Chủ  và Phát Triển  Việt Nam.
Cùng  nhau  chúng  ta  làm việc để đất nước sớm có  dân chủ,  nhân dân  hửơng  hạnh  phúc !

Tuyên bố 2005 của Những Người Dân Chủ về t́nh h́nh đất nước
 

GESELLSCHAFT FÜR DEMOKRATIE & ENTWICKLUNG VIETNAM
gemeinnützige e.V.
ASSOCIATION FOR DEMOCRACY & DEVELOPMENT OF VIETNAM

Postfach 1123 - D 59562 Warstein - Deutschland
Tel. 02921 / 665378 - Fax 02921 / 672 480
E.-Mail: DCvaPT@aol.com